Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Ekonomi | Politik

Viktigt stöd för svenska fartyg

Betydelsen av sjöfartsstödet är fortsatt stor, konstaterar Trafikanalys i sin rapport om sjöfartsstödets ekonomiska effekter 2017. Störst betydelse har det för torrlastsegmentet.  

Totalt delades 1,48 miljarder kronor ut till 34 rederier och antalet stödberättigade fartyg 2017 var 99, att jämföra med 2016 då 35 rederier fick sjöfartsstöd och 101 fartyg var stödberättigade. Antalet torrlastrederier och managementbolag minskade något jämfört med föregående år medan tankrederierna ökade. Likaså minskade antalet svenska ombordanställda under året, störst var minskningen bland styrmän och maskinbefäl där tappet var tolv procent.  

Omsättningen minskade

Den totala omsättningen för de 34 rederierna var drygt 41 miljarder, vilket är en minskning med åtta procent från året innan. Den största minskningen står diversifierade rederier (stora rederier med mer än två miljarder i omsättning, reds.anm) och färjerederierna för. Det sammanlagda rörelseresultatet för rederierna med sjöfartsstöd 2017 stannade på 3,2 miljarder, nästan en miljard mindre än 2016. Men eftersom även kostnaderna minskade med cirka en miljard blev minskningen på det sammanlagda resultatet efter finansiella poster endast cirka fem procent. 

Störst betydelse för torrlastrederier

Trafikanalys konstaterar att den genomsnittliga vinstmarginalen och avkastningen på eget kapital har ökat, vilket enligt myndigheten tyder på ökad genomsnittlig lönsamhet under 2017. Detta främst för tank, färjesjöfart och torrlast. Sjöfartsstödets betydelse för rederier är störst hos torrlast- och färjesegmentet där stödet de senaste åren har stått för mellan 10–20 procent av rederiernas omsättning. Just för torrlastsegmentet har stödet ökat i betydelse och 2017 utgjorde stödet hela 27 procent av omsättningen. För de stora, diversifierade rederierna utgör stödet mellan 1–2 procent av omsättningen och 5–10 procent för tankrederierna. 

Lägre avkastning

En skillnad från 2016, noterar Trafikanalys, är att både tank- och torrlastsegmentet har en positiv vinstmarginal även utan sjöfartsstödet. För managementbolagen utgör sjöfartsstödet omkring halva omsättningen. Man konstaterar att de stödmottagande rederierna generellt har en god rörelsemarginal, men jämfört med många icke stödberättigade företag inom sjötransportbranschen har man en lägre avkastning på totalt kapital och lägre soliditet.

Fler utflaggningar utan stödet

Trafikanalys slutsats är att sjöfartsstödet fortsatt har stor betydelse och utan sjöfartsstöd skulle rederierna inte kunna bedriva den verksamhet de gör i dag. ”Utan stödet skulle rederierna behöva anpassa sin verksamhet på annat sätt och en sannolik anpassning skulle vara att fartyg flaggas ut till andra länder”, skriver man i rapporten. 

Trafikanalys rapport bygger i huvudsak på en underlagsrapport framtagen av Sensa Corporate Advisors. Ta del av hela rapporten här.