Viking Line vann mål om vattentäta dörrar

Viking Line har vunnit ett principiellt mycket viktigt mål i kammarrätten mot svenska Transportstyrelsen om rätten att ha vattentäta dörrar öppna under gång på fartyg byggda före 1992.För fartyg byggda efter 1992 kräver SOLAS att den högre så kallade IPX-standarden ska uppfyllas på alla passagerarfartyg i internationell trafik. Detta innebär att det elektriska system som styr dörrarna ska vara skyddat mot vatteninträngning med åtföljande risk för kortslutning. Men när det gäller fartyg byggda före 1992 finns i SOLAS inga speciella krav på skydd mot vatteninträngning i elektriska komponenter för vattentäta dörrar, däremot finns det som en rekommendation i en fotnot att dörrarna uppdateras. Den svenska Transportstyrelsen tolkar fotnoten som så att om ett fartyg inte har uppgraderat dörrarna enligt 1992 års krav ska dörrarna hållas stängda till sjöss. Finland däremot tillåter fortfarande att vissa dörrar är öppna under gång på fartyg som inte har uppgraderat till den högre klassen, men flera efterföljande dörrar på tanktoppen får inte stå öppna av säkerhetsskäl.Rent konkret har meningsskiljaktigheterna inneburit att fartyg flaggade i Finland (och övriga flaggstater som inte gör samma tolkning av fotnoten som Sverige) som är byggda före 1992 och som via sin flaggstat fått godkännande om att ha dörrarna öppna under gång kan få anmärkningar vid en hamnstatskontroll i svensk hamn. I december 2007 drabbades Viking Lines fartyg Mariella. Efter inspektionen påbörjade Viking Line omedelbart uppgraderingen av de finskflaggade färjorna Mariella, Amorella och Isabella, de två senare fick också anmärkningar. Viking Line överklagade den svenska sjöfartsinspektionens beslut till länsrätten, en överklagan som gick vidare till kammarrätten. Länsrätten menade i sin dom att el-säkerhetskraven förvisso är en rekommendation i SOLAS, men att svenska myndigheter kräver högsta standard. Enligt Viking Lines tekniske direktör Tony Öhman överklagade man inte själva uppgraderingskravet utan för att Sverige enligt rederiet utnyttjat de internationella inspektionsinstrumenten felaktigt.– De svenska sjöfartsmyndigheterna har utan förvarning avvikit från de internationella överenskommelserna och reglerna om inspektion av utländska fartyg och väljer att driva igenom nationella särkrav. Dessutom har de varken svarat oss eller finska Sjöfartsverket med vilken rätt de underkänner den finska flaggstatens rätt att bestämma om sina fartyg och beslut taget av ett annat EU-land, sa Tony Öhman i en intervju med Svensk Sjöfarts Tidning 2008.I den nya domen skriver kammarrätten: ”Kammarrätten finner därför att den svenska sjöfartsmyndigheten saknat fog för sina förelägganden gentemot de finska fartygen. Överklagandet ska därför bifallas och länsrättens dom samt dåvarande Sjöfartsinspektionens beslut upphävs.”Sjöfartsinspektionen kan överklaga till regeringsrätten, överklagandet måste vara inlämnat inom tre veckor.