Fotograf: Viking Line

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Viking Line fördubblar resultatet

Trots sympatistrejk i slutet av året nästan fördubblade Viking Line sitt resultat 2019. Däremot minskade omsättningen något.

Viking Lines omsättning var under 2019 496,4 miljoner euro, en minskning från 2018 års 497,8 miljoner euro. Men rörelseresultatet ökade från 9,3 till 17,4 miljoner euro och resultatet efter skatt från 5,5 till 10,8 miljoner euro.

– Resultatet för år 2019 visar att vi är på rätt väg. Vi har lyckats vända en nedåtgående trend. Det utvecklingsarbete vi inledde 2018 gällande vår organisation har visat sig vara lyckad. Målsättningen har varit att stärka det kommersiella fokuset. Verksamhetsårets tre första kvartal utföll bättre än föregående år. Jag är särskilt nöjd med det förbättrade försäljningsbidraget per passagerare liksom lägre driftkostnader. Den gynnsamma trenden från det andra kvartalet fortsatte under högsäsongen, som är årets ekonomiskt viktigaste period. Slutet av verksamhetsåret drabbades negativt, då Finlands Sjömansunion valde att gå i stödstrejk, säger Jan Hanses, vd för Viking Line, i ett pressmeddelande.

Driftkostnader

Driftkostnaderna för 2019 minskade med 2,3 procent till 321,7 miljoner euro. Bunkerkostnaderna sjönk med 7,4 procent till 47,0 miljoner euro. Fluktuerande bunkerpriser bedömer Viking Line som en risk för sin verksamhet. För att motverka det har man, precis som under de två senaste åren, ingått ett fastprisavtal för bunker inför 2020.

Sjömansstrejk

Finlands Sjömansunion gick ut i sympatistrejk den 25 november vilket påverkade rederiets sista kvartal. Under årets sista kvartal redovisade Viking Line  en omsättning på 115,6 miljoner euro (119,8 miljoner) och ett rörelseresultat på -0,1 miljoner euro (1,6 miljoner).

Volymer

Som Sjöfartstidningen tidigare rapporterat slog Viking Line rekord i antal fraktenheter under 2019, 133.940 (128.549). Det här gav intäkter på 45,6 miljoner euro och en marknadsandel på 18,4 procent.

Det var även fler bilar ombord än 2018: 714.006 jämfört med 704.799. För personbilar uppges marknadsandelen att vara 31,9 procent. Däremot har året inneburit en minskning på passagerarsidan, 6.300.480 passagerare (6.411.537). De passagerarrelaterade intäkterna uppgick till 448,4 miljoner euro (450,3 miljoner).

2020

Viking Line förväntar sig att 2020 kommer att innebära en stabil passagerarvolymutveckling och en något ökad försäljning per passagerare. Fastprisavtalet för delar av koncernens bunkerkonsumtion bedöms delvis förhindra risken för ökade bunkerpriser. Precis som tidigare år kommer det tredje kvartalets resultat, sommaren och högsäsongen, att ha en avgörande betydelse för hela årets resultat.