Var fjärde befälhavare har åtalats

Nästan 3.500 sjömän av 68 nationaliteter har deltagit i en undersökning genomförd av Seafarers’ Rights International, SFI. Studien visar att nästan 8 procent av de svarande och hela 24 procent av befälhavarna vid något tillfälle ställts inför domstol. Av de som åtalats har 44 procent kroppsvisiterats, 87 procent saknat juridisk representation och 91 procent fick ingen hjälp med tolk eller översättning. 89 procent fick inte förklarat sina rättigheter. 81 procent anser att de inte blivit behandlade på ett rättssäkert vis. Nästan hälften av de svarande uppger att de troligen inte kommer att samarbeta till fullo med myndigheterna vid en haveriutredning, av rädsla för att själva råka illa ut.