Vänerlotsar föreslås bli ersatta av övervakningscentral

Vänerregionens Näringslivsråd vill att Vänern och Trollhätte Kanal blir ett pilotprojekt där dagens lotsar ersätts av ett trafikövervakningssystem med en central i Tvåstadsområdet. Förslaget är ett steg för att ytterligare förbättra förutsättningarna för Vänersjöfarten efter att Sjöfartsverket har konstaterat att den s.k. Väneröverenskommelsen nu är helt genomförd. Förra årets avstämning visade att tre punkter återstod och de har nu genomförts. Vänerhamn har sänkt sina kostnader med 20 procent, till årsskiftet är passageavgiften genom Göteborgs hamn helt borta och Sjöfartsverket har rationaliserat farledsservicen samtidigt som Trollhätte Kanal och Vänern undantagits från höjningen av lotsningsavgifterna.