Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Haveri

Väjde inte – orsakade kollision

Det åländska roro-fartyget Birka Exporter kolliderade för två år sedan med ett fiskefartyg på transportresa. I haverirapporten framgår att den fiskare som hade vakt på bryggan på fiskebåten underlät sig att följa de mest elementära reglerna om väjning till sjöss.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]om väjning till sjöss.

Klockan 5.23 UTC – vilket motsvarar klockan 7.23 skeppstid – den 8 december 2008 noterade överstyrman på det åländska roro-fartyget Birka Exporter två radarekon förut på babords sida. 

Birka Exporter befann sig då i trafiksepareringszonen 17 nautiska mil utanför den holländska kusten nordväst om Harlingen och stävade framåt med närmare 15 knops fart på kursen 199 grader.

Utgående från fartygens beteende och kurs utgick överstyrman från att det var fiskefartyg. De två fartygen ändrade kurs för att passera akter om tankfartyget Sara Wonsild, som befann sig knappa två sjömil för om Birka Exporter. Överstyrman noterade att fartygen skulle passera på nära avstånd och plottade dem några minuter senare.

Kollision bog mot bog

När distansen till fartygen var cirka en halv nautisk mil visade ARPA-vektorerna att det ena fartyget skulle passera akter om och det andra för om Birka Exporter. Båda skulle gå mycket nära, vilket inte är ovanligt för fiskefartyg. På liknande sätt hade fartygen passerat nära Sara Wonsild.

Överstyrman på Birka Exporter ville inte korrigera kursen mot styrbord, eftersom han bedömde att han då skulle komma för nära det ena fiskefartyget. 

Han kunde inte heller reducera farten, eftersom det andra fiskefartyget då skulle ha kommit för nära. Allt tydde på att det första fiskefartyget skulle gå klart för om Birka Exporter, då det plötsligt girade styrbord. Birka Exporter kolliderade bog mot bog med fiskefartyget klockan 5:29 UTC. Kraften från sammanstötningen fick fiskefartyget att göra en 180 graders sväng mot babord, varefter hon gled utmed babords sida av Birka Exporter. Båda fartygens stäv pekade då i ungefär samma riktning.

Birka Exporter stoppade omedelbart och befälhavaren kom upp på bryggan. Birka Exporter hade fått skador i förskeppet ovanför vattenlinjen, men tog varken in vatten eller läckte olja.

Riskerade att sjunka

Befälhavaren kontaktade också det påkörda fiskefartyget på VHF för att få klarhet i fartygets kondition och identifiera det. Det visade sig att fiskefartyget hette Hendrik Senior och seglade under brittisk flagg men ägdes av holländare. Hendrik Senior hade fått så omfattande skador att hon riskerade att sjunka, men hölls flytande med hjälp av pumparna.

Eftersom de inblandade fartygen förde finländsk respektive brittisk flagg genomfördes en finländsk-brittisk undersökning av Centralen för undersökning av olyckor och UK Marine Accident Investigation Branch (MAIB). Den finländska parten ledde undersökningen, som slutfördes i november 2010.

Vad hände på bryggan?

Undersökningen visade att Hendrik Senior hade avgått från Harlingen klockan 1.30 UTC – 2.30 lokal tid – tillsammans med systerfartyget Wilhelmina för att fiska på Nordsjön. När fartyget korsade Vlieland trafiksepareringszonen utanför kusten bemannades bryggan av en fiskare som hade gått nödvändiga kurser för att gå vakt. Hans primära befattning ombord var maskinist.

Hendrik Senior observerade Birka Exporter på radarn och AIS-mottagaren 5.10 UTC på sex nautiska mils avstånd. Han plottade fartyget och ARPA visade att man skulle passera tre kabellängder akter om Birka Exporter. 

Därefter är det oklart vad som hände på bryggan på Hendrik Senior. Vaktmannen kunde endast minnas några händelser före kollisionen. När han uppskattade att Birka Exporter var på åtta kabellängders avstånd korrigerade han kursen 25 grader mot styrbord med autopiloten för att gå akter om Birka Exporter. 

Vaktmannen kan ha distraherats

Medan fiskefartyget kom till den nya kursen uppfattade vaktmannen att Birka Exporter började girade babord. I något skede hörde han ARPA alarmera och han noterade att CPA var noll. Vaktmannen girade ytterligare styrbord med autopiloten och kort därefter inträffade kollisionen.

Haverikommissionen har inte kunnat finna en förklaring till att Hendrik Senior fortsatte på kollisionskurs utan att vidta några åtgärder. Enligt utredningen är en möjlighet att vaktmannen har distraherats av något och upptäckte den hotande faran alltför sent. 

Han kan ha varit upptagen med vaktrutiner, han kan ha tappat sin uppmärksamhet och blivit förvirrad beträffande avstånd, bäring och fartygens relativa fart, han kan också ha blivit distraherad av något, till exempel en mobiltelefon eller dator, eller han ha dåsat till och vaknat upp kort före kollisionen. 

Rapporten anser att inget av dessa scenarier kan uteslutas. Det faktum att vaktmannen fick för sig att Birka Exporter girade mot Hendrik Senior, trots att så inte var fallet, i kombination med att han bevisligen inte vidtog någon som helst effektiv åtgärd för att förhindra en kollision förrän mindre än en halv minut före olyckan stöder också dessa scenarier.

Rapportens slutsats är att Hendrik Senior hade väjningsplikt och inte vidtog nödvändiga åtgärder för att förhindra en kollision. 

Birka Exporter höll kurs och fart helt i enlighet med sjövägsreglerna. Trots detta får Birka Exporter kritik för att det efter klockan 6.00 skeppstid inte fanns någon utkik på bryggan förutom vakthavande befäl. 

Däremot får fiskefartyget ingen kritik för att bryggan endast bemannades av en person eller att skepparen lämnade bryggan innan man korsade den livligt trafikerade separeringszonen.

Väder och vind påverkade inte

Vädret hade knappast någon inverkan på händelseförloppet, även om det var mörkt och mulet. Sikten var mellan sju och åtta nautiska mil och vinden blåste från sydväst med en styrka av 8–13 m/s. 

Sjögången var moderat med mellan två och tre meter höga vågor. Som en bilaga till rapporten finns ett utlåtande från Birka Exporters ägare Birka Cargo, där man efter att ha fått ta del av rapporten, fastslår att rapporten är ”noggrann och exakt”. 

Däremot förundrar man sig över att den inte klart påpekar det simpla faktum, att om Hendrik Senior skulle ha följt de grundläggande sjövägsreglerna för att undvika en kollision, skulle olyckan aldrig ha inträffat.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]