Svenska Orient Liniens Vasaland, byggd 1984 i Raumo. Infälld Jessica Thunander, riksdagsledamot med ansvar för sjöfartsfrågor i Vänsterpartiet.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall / Sveriges riksdag

Kategori: Politik

V vill satsa mer på sjöfarten

I sin budgetmotion föreslår Vänsterpartiet en rad satsningar på sjöfarten för att skydda näringen under coronakrisen.

I sin motion till riksdagen med anledning av regeringens vårproposition lyfter Vänsterpartiet bland annat fram sjöfartens betydelse. Partiet har en rad förslag som går utöver vad regeringen föreslagit i sin proposition för att ta Sverige genom coronakrisen.

Partiet föreslår att farledsavgifterna tas bort under tre månader, vilket motsvarar 325 miljoner kronor som i så fall ska tillföras Sjöfartsverket. Ytterligare 325 miljoner föreslås avsättas för att möjliggöra en halvering av avgiften under den återstående delen av året.

Vänsterpartiet vill även ha en tillfällig regeländring som innebär att sjöfartsstödet fortsätter att betalas till rederier som tvingats lägga upp sina fartyg på grund av kraftigt minskad omsättning under coronakrisen. 

En tredje åtgärd som partiet vill genomföra för att stärka sjöfarten är att möjliggöra för yrkesverksamma som blivit arbetslösa att få fortbildning så att de kan fortsätta inom sjöfarten men inom andra verksamheter. Trafikverket föreslås därför få ett tillskott på 10 miljoner kronor för att kunna utöka utbudet av relevanta kurser.

”Helt grundläggande”

Jessica Thunander är riksdagsledamot för Vänsterpartiet och har hand om sjöfartsfrågorna. Hon pekar på att det är väldigt viktigt att svensk sjöfart fungerar bra eftersom den är relativt klimat- och miljövänlig och har bättre arbetsvillkor än på många andra håll.

– Sjöfartsstödet ser vi är helt grundläggande, och det är det redan budgeterat för och handlar bara om en tillfällig regelförändring som borde gå att genomföra ganska fort. Vi är oroliga för att fartyg kommer att flaggas ut om inte det här görs snabbt, säger hon till Sjöfartstidningen.

– 90 procent av allt gods till och från Sverige går någon bit via vatten. Så det är egentligen ganska enkelt, vill vi ha mat i affärerna så måste det funka med sjöfarten, och då kan vi inte ha en sjöfart som går på knäna.

Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström ser mycket positivt på Vänsterpartiets förslag.

”Tar ansvar”

– Det är förstås jätteglädjande att Vänsterpartiet, även om de i sina förslag inte har direkt politisk påverkan, tar de här initiativen och visar vägen framåt i sjöfartsfrågorna politiskt. Jag tycker att det visar att man faktiskt tar ett ansvar för aktiebolaget Sverige. Sjöfartsnäringen och svensk industri behöver de här lättnaderna här och nu, men också för att vi senare ska kunna starta upp samhället igen. Det är klart att alla kostnadsreduktioner som man kan göra kommer svenskt näringsliv till gagn och svensk konkurrenskraft och arbetstillfällen och hela den biten, kommenterar han förslaget att tillfälligt ta bort farledsavgifterna.

Om förslaget att fortsätta att betala ut sjöfartsstöd säger han att det är ett förslag som har brett stöd och borde genomföras omgående.

– Det är inte bara Vänsterpartiet som inser att sjöfartens situation nu är alarmerande för såväl sjöfarten, besöksnäringen som svensk industri – även andra politiska partier och industrin ser behovet. Jag har väldigt svårt att se varför det inte genomförs, säger Rikard Engström.

Fotnot. Sjöfartstidningen har publicerat flera artiklar om det förslag om tillfällig förändring av sjöfartsstödet som delegationen för sjöfartsstöd förberedde redan i mars:

Skriftliga frågor om sjöfartsstöd

Uteblivet stöd kan hota Tallink Silja-jobb

Rädda svenska rederier!

Coronakrisen: Sjöfarten i möte med Eneroth