Fotograf: Kristian Pohl / Regeringskansliet

Kategori: Politik

Utvärdering av tonnageskatten dröjer

Enligt finansminister Magdalena Andersson (S) är det ännu för tidigt att utvärdera tonnageskattesystemet.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]a tonnageskattesystemet.

Riksdagsledamoten Hampus Hagman (KD) har vid upprepade tillfällen ställt frågor till statsråden om justering av tonnageskattesystemet. Flera andra riksdagsledamöter har också ställt liknande frågor. 

Några år

Svaren på frågorna har också varit likartade – nämligen att regeringen tänker utvärdera när systemet har varit i kraft i ”några år”. Frågan är när det har gått några år, undrade Hampus Hagman i sin skriftliga fråga till finansminister Magdalena Andersson i december.

”Stort antal rederier”

Hon gav i dagarna svar på frågan:

”När systemet infördes (prop. 2015/16:127) uttalade regeringen att vi har för avsikt att följa upp och utvärdera effekterna av lagstiftningen. En sådan utvärdering och uppföljning bör dock inte göras förrän systemet har varit i kraft några år. Under det första året var det endast ett rederi som tillämpade systemet. Antalet rederier som har anslutit sig har därefter ökat och från 2020 är det tio rederier som omfattas. För att en utvärdering ska bli meningsfull bör ett någorlunda stort antal rederier ha varit anslutna några år. Först då kan det bli aktuellt att precisera när i tiden en utvärdering bör göras.”

”Stor miss”

I en kommentar till svaret på föreningen Svensk Sjöfarts hemsida påpekar vice vd Anders Hermansson att det var väldigt bra att tonnageskattesystemet infördes, men att systemet behöver utvecklas:

– Inte minst är det en stor miss att svenska rederier, med svenska fartyg, som i huvudsak går på svenska hamnar inte kan gå in i systemet. Detta är ett tonnage som håller den högsta standarden, har oerhört välutbildad personal och rederier tar ett stort ansvar både vad gäller hållbarhet i alla aspekter. I Sverige har vi inte heller tagit möjligheten att införa miljöincitament i tonnageskattesystemet – vilket flera EU-länder gjort eller arbetar med.

I kris och krig

Hampus Hagman ställde också en fråga till försvarsministern om hur stor den svenska handelsflottan enligt regeringen behöver vara för att vara tillfredsställande i händelse av kris eller krig.

Den som svarar på frågan är dock inte försvarsministern utan infrastrukturminister Tomas Eneroth, som i sitt svar listar vilka åtgärder regeringen har vidtagit för att stärka svensk sjöfart och därigenom öka antalet svenskflaggade handelsfartyg. Ministern nämner tonnageskatten, regelförenklingar och att delar av tillsynen delegerats till klassificeringssällskapen. Han tillägger att regeringen har initierat fler åtgärder som framöver ytterligare ska stärka den svenska sjöfarten. Däremot preciserar han inte hur stor den svenskflaggade flottan bör vara i försvarshänseende.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]