Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Container | Passagerarsjöfart

Utredning om Furusundsleden klar

Enligt slutrapport om stranderosion i Furulundsleden ledde fartsänkningar till minskad erosion. Utredaren föreslår nu ett paket av åtgärder, däribland en ny farled till Stockholm.  

Furusundsleden är som bekant en viktig farled in till Stockholm, inte minst flitigt använd av Finlandstrafiken. Trafiken i leden skyddas av riksintressen och är också väsentlig för näringsliv och turism.

För att undersöka vilken inverkan trafiken har på stranderosionen längs med leden har Sjöfartsverket, Trafikverket och Stockholms Hamnar gemensamt tillsatt en utredning ledd av den fristående konsulten och naturgeografen Lars Granath. Utredaren har fokuserat på ett givet avsnitt mellan Vallersvik och Stabo udde, som är ett särskilt känsligt avsnitt där förändringar syns tydligast.

Tre delar

Utredningen har pågått under perioden 2013-2015 och består av tre delar. Den första delen utfördes 2013 och jämförde utvecklingen från en detaljerad inventering av erosionsskador som gjordes 2000, där syftet var att ta reda på hur mycket stränderna hade påverkats. Den andra delen undersökte de tyngre fartygens vågbildning och den tredje delen undersökte erosionsskadornas utveckling från 2013 till 2015.

Förvärrats

Av utredningens första del framkommer entydigt att skadorna i det undersökta farledsavsnittet förvärrats och blivit mer omfattande från år 2000 till 2013. Generellt hade då skadornas omfattning fördubblats, och i vissa särskilt känsliga partier trefaldigats. Enligt rapporten kan ökningen av skadorna ”antas ha gått parallellt med ökningen av tonnaget som trafikerar leden”.

Efter att utredaren dragit dessa första slutsatser tog Sjöfartsverket initiativ till att sänka farten i det aktuella avsnittet från 12 till 10 knop för lotsade fartyg över en viss storlek, varpå länsstyrelsen beslutade om en allmän fartbegränsning till 10 knop oavsett storlek. Fartygen i tidtabellsbunden trafik till och från Åbo fick dock dispens till att fortsatt hålla 12 knop. 

Gav effekt

När utredaren sedan jämförde utvecklingen från 2013 till 2015 framkom att fartsänkningarna haft effekt och att erosionsförändringarna i vissa områden hade avtagit eller till och med återhämtat sig  – även om utredaren slänger in en brasklapp om att två år är en för kort tid för att göra en entydig tolkning av resultaten. 

Kombination av åtgärder

Utredaren gör dock den samlade bedömningen att ”de fartygsgenererade erosionsproblemen är en realitet som av många skäl behöver åtgärdas”, vilket då bör ske med en kombination av lösningar. Dels handlar det om fartreglering ihop med naturanpassade erosionsskydd, dels om att införa ett system med differentierade och fartygsindividuella fartgränser.

I ett längre perspektiv anser sedan utredaren att den riktigt stora miljövinsten skulle erhållas genom en ny, genare och mindre känslig farled in till Stockholm – exakt var anges dock inte i rapporten. 

Rapporten kommer nu att skickas in till Länsstyrelsen, som sedan fattar beslut om eventuella fartbegränsningar och/eller andra åtgärder i leden.

Här finns rapporten i dess helhet.