Utredare vill ansluta Sverige till barlastvattenkonventionen

Regeringens särskilda utredare, sjösäkerhetsdirektör Johan Franson, vill att Sverige ansluter sig till IMO:s barlastvattenkonvention men också att Svergie anmäler ett undantag från konventionens regler. Undantaget behövs för att det av geografiska skäl inte är möjligt för alla fartyg att i svenska vatten byta barlastvatten där havet är 200 meter djupt minst 50 nautiska mil från land. Undantaget gäller i praktiken ändå bara ett begränsat antal år eftersom alla fartyg från och med 2016 ska ha godkända system för att behandla barlastvatten ombord så att inga organismer sprids till nya platser.Utredaren föreslår att Sverige införlivar barlastvattenkonventionens bestämmelser först när den träder i kraft, det vill säga när den antagits av minst 30 stater vilkas handelsflottor motsvarar minst 35 procent av världshandelsflottan. Den 30 november 2007 hade elva stater med 3,46 procent av världshandelsflottan antagit konventionen.