Två veckors Östersjömanöver

Ett stort antal sjömän övar för närvarande i Östersjön – inom ramen för Baltops övning nummer 33 inom Partnership for Peace-programmet – med hjälp av stora mängder krigsutrustning (fartyg och flyg). Över 4.000 personer, 42 örlogsfartyg och 28 flygplan från 11 länder – USA, Danmark, Estland, Finland, Litauen, Lettland, Tyskland, Ryssland, Sverige, Storbritannien och Polen – deltar. USA och Lettland organiserar övningen som leds av den amerikanske konteramiralen James W. Stevenson, Jr. Övningen inkluderar som vanligt bl.a. bekämpning av smuggling och terrorism, skydd av humanitära hjälptransporter till sjöss, evakuering av civilbefolkning från kusten, men även landstigning samt natt- och dagskjutning med skarp ammunition.