Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart | RoRo

Tuffa roro-tider syns i Eckerö-resultat

Rederiaktiebolaget Eckerö redovisar med knapp marginal svarta siffror på grund av lönsamhetsproblem inom sin roro-trafik.

Den åländska koncernen Rederiaktiebolaget Eckerö ökade sin omsättning med en procent till EUR 243 miljoner under 2013 men lönsamheten drogs ned av den svåra situationen på roro-marknaden. Koncernens rörelseresultat uppgick till EUR 3,0 miljoner, vilket var en försämring med 85 procent jämfört med året innan. Före bokslutsdispositioner och skatt redovisas en förlust på EUR 6,0 miljoner, jämfört med en vinst på 10,3 miljoner året innan. Koncernen kunde dock redovisa svarta siffror med knapp marginal eftersom samfundsskatten har sänkts med 4,5 procentenheter till 20 procent vid ingången av 2014 och därmed även sänkte den latenta skatteskulden vid fjolårets slut. Detta gav en positiv skattebelastning på EUR 6,5 miljoner och därmed en vinst på EUR 0,5 miljoner.

Fler passagerare men färre lastbilar

Inom sina samtliga tre verksamhetsområden inom passagerartrafiken – Eckerö Linjen, Eckerö Line och Birka Cruises – ökade koncernen sin marknadsandel. Totalt reste 2,8 miljoner passagerare med koncernens fartyg, vilket var 8,7 procent mer än 2012. Ökningen av passagerarvolymerna på Finska viken förväntas fortsätta även i år.

Frakttrafiken på färjorna minskade med 24 procent till 58.227 enheter, främst på grund av att trafiken med ett andra fartyg för frakt avvecklades under första kvartalet på linjen Helsingfors–Tallinn.

– På passagerarsidan hade vi en tillväxt både i passagerarvolym och intäkter på Finska viken men samtidigt ändå en uppstart av ett nytt fartyg och kanske ännu mer en avveckling av två tidigare fartyg. Under fjolåret dockade vi dessutom både Eckerö och Birka, vilket också påverkade årsresultatet. Summa summarum är årsresultatet för passagerartrafiken en aning lägre än året före men i princip på samma nivå, säger Björn Blomqvist, vd för Rederiaktiebolaget Eckerö, till Sjöfartstidningen.

Svag roro

Roro-verksamheten inom Eckerö Shipping lider av en svag marknad. Under 2013 var fem av koncernens sju roro-fartyg fortfarande sysselsatta på Östersjön och Nordsjön enligt samma mönster som tidigare. Två roro-fartyg gick i trafik på Medelhavet. Även under 2014 förväntas roro-marknaden vara fortsatt ansträngd.

– Den stora förändringen har skett inom roro-verksamheten. Det operativa resultatet har gått från en rejäl vinst till en rejäl förlust. På basen av framtidsutsikterna för roro-verksamheten så har det också gjorts en nedskrivning av goodwill med 4,7 miljoner euro. Även denna nedskrivning belastar rörelseresultatet, förklarar Björn Blomqvist.

Dyr bunker

Styrelsen påpekar att bunkerpriset alltjämt är högt och har en stor inverkan på resultatet. Vidare påpekar styrelsen att EU:s nya svaveldirektiv från och med 2015 kommer att medföra ökade bunkerkostnader då man övergår till bränsle med lägre svavelhalt. Koncernen har flera pågående projekt för att minska bunkerförbrukningen, vilka endast delvis kan kompensera för den högre kostnaden på bunker.