Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Hamn/Logistik | Politik

Transportrådet välkomnar samspelet

Näringslivets Transportråd välkomnar samspelet mellan transportslagen i den nationella transportplanen. Investeringar i farleder och slussar skapar rätt förutsättningar, menar rådet. 

I en kommentar till infrastrukturplanen 2018–2019, som regeringen presenterade i går, skriver Näringslivets Transportråd bland annat att samspelet mellan transportslagen måste fungera.

”De investeringar i farleder och slussar som finns med i regeringens beslut är positiva. Därmed skapas förutsättningar för att ta tillvara sjöfartens potential och utvecklingsmöjligheter för effektiva transporter i samspel med andra transportslag”, skriver rådet. 

Betydande infrastrukturskuld

De 100 extra miljarder, jämfört med gällande infrastrukturplan, som regeringen skjuter till för investeringar och underhåll är enligt rådet positivt, men samtidigt påpekar man att ”infrastrukturskulden är betydande och ett stort gap föreligger mellan tillgängliga resurser och behov. Infrastrukturskulden måste fortsatt hanteras i kommande infrastrukturplaner.”

Kvalitetshöjningar

Transportrådet skriver: ”Avgörande för om hela planperioden 2018–2029 ska bli ett lyft för infrastrukturen är att de projekt som beslutas i den långsiktiga planen är finansierade och att det finns en stabilitet i infrastrukturplaneringen. Att investeringar och underhåll sker systematiskt, flerårigt och långsiktigt förstärker svenskt näringslivs konkurrenskraft. Det behövs både närtidssatsningar med fokus på ett snabbt genomförande och långsiktiga insatser för systematiska kvalitetshöjningar.”

Hamnbanan

Vidare skriver Transportrådet att ”Hamnbanan anges i regeringens beslut som ett pågående projekt utan slutdatum. Det är viktigt att fullfölja utbyggnaden av ett komplett dubbelspår på Hamnbanan till Göteborgs Hamn. I Trafikverkets planförslag angavs en utbyggnad med enbart ’partiellt dubbelspår’.”  

Sen byggstart

Rådet påpekar att ”regeringen i sitt ställningstagande kunde till den nationella infrastrukturplanen tydligare ha fått till en bättre koppling mellan principiella formuleringar i beslutet och genomförandet av konkreta stråkprojekt av betydelse för näringslivets transporter. Positivt är att en fördjupning av farleden i Göteborgs hamn finns med i infrastrukturbeslutet, dock med byggstart först 2024.”