Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Riksdagen vill ha översyn av tonnageskatten

Ett steg mot ”tonnageskatt 2.0” tas nu av Riksdagen som beslutar om tillkännagivande gällande en översyn av tonnageskatten.

Riksdagen har tillkännagett för regeringen att tonnageskatten bör ses över i syfte att bland annat utveckla den kustnära sjöfarten och systemet med tonnagebeskattning. Anders Hermansson, vd för Föreningen Svensk Sjöfart, uppger att parterna i Blå Tillväxt, det vill säga Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen, länge har poängterat vikten av att tonnageskattesystemet utvecklas och välkomnar beskedet.

– Att utveckla tonnageskatten är helt nödvändigt för att få fler svenskflaggade fartyg. Vi är övertygade om att en stark svensk sjöfartssektor är bra för hela Sverige och att ett fungerande tonnageskattesystem bidrar till fler svenskflaggade fartyg och därmed att stärka Sveriges konkurrenskraft och tillväxt. Inom Blå Tillväxt har vi identifierat att det är viktigt att även fartyg som är utsatta för internationell konkurrens och bedriver trafik på Sverige ska kunna ingå i systemet.

Även andra justeringar

Anders Hermansson tillägger att det även finns andra justeringar som skulle behöva göras, exempelvis gällande verksamhetsområden, fartygsstorlek och hantering av obeskattade reserver.

– Riksdagens beslut är mycket glädjande och det är vår förhoppning att detta hanteras med snabbhet så att fler rederier och fartyg kan använda sig av systemet, säger Anders Hermansson, vd Svensk Sjöfart.

103 stödfartyg

För närvarande består den svenskflaggade handelsflottan av 103 fartyg berättigade till sjöfartsstöd. Parterna i Blå Tillväxt bedömer dock att denna siffra skulle kunna bli betydligt högre om bland annat tonnageskatten utvecklas.

– Hela 90 procent av Sveriges import och export sker sjövägen och fler svenskflaggade fartyg behövs för att exempelvis säkerställa Sveriges försörjningsberedskap. Tonnageskatten är en nyckel i att detta sker och det är hög tid att man går från ord till handling och inte bara föreslår åtgärder, utan även genomför dem, säger Oscar Lindgren, vd Sjöbefälsföreningen.

Säkerställer sjöfartskompetens

Mikael Lindmark, kassör och ombudsman i Seko Sjöfolk påpekar att svenskflaggade fartyg är helt nödvändiga för att säkerställa landets sjöfartskompetens.

– Tonnageskatten är en nyckel i detta och om systemet nu utvecklas så att fler kan ingå så hoppas vi att det leder till att fler rederier och fartyg blir svenskflaggade. Om regelverket exempelvis harmoniseras så att sjöinkomst, sjöfartsstöd och tonnagebeskattning får samma bedömningsgrunder har vi ganska snart en bra grund att stå på.