Fotograf: Terntank

Kategori: Miljö | Skeppsbyggnad | Tank

Terntank beställer fler LNG-drivna fartyg

Terntank deklarerar sina optioner på två systerfartyg till de två LNG-drivna produkttankfartyg som beställdes hösten 2013. Samtidigt meddelar oljebolaget NEOT att man tar in två av dessa på time charter.

Terntank Rederi AS har nu fyra LNG-drivna 15.000 dwt produkttankfartyg i order vid det kinesiska varvet Avic Dingheng Shipbuilding Co., Ltd. Fartygen levereras med tre månaders intervall så att det första levereras våren 2016 och det fjärde i början av 2017.

Terntank valde att deklarera sina två optioner eftersom man bedömde att det finns en efterfrågan på energieffektivt och miljöanpassat tanktonnage.

Miljöfördelar

Genom att använda LNG som bränsle uppnås betydande miljöfördelar jämfört med lågsvavlig marin gasolja, vilken många rederier kommer att övergå till när de strängare svavelreglerna träder i kraft 2015. Med LNG-drift reduceras SOx-utsläppen med 90 procent, NOx-utsläppen med närmare 80 procent och partikelutsläppen med över 90 procent. Dessutom kommer nybyggena att släppa ut 35 till 40 procent mindre volymer av CO2 än en konventionell tanker idag, uppger Terntank.

Fartygen utrustas med en lågvarvig huvudmaskin från Wärtsilä med flerbränsle (dual fuel)- och lågtrycksteknik. Den nya maskinen uppfyller utsläppskraven för IMO Tier III utan andra avgasreningssystem för NOx vid LNG-drift. Bunkring kommer att ske ship-to-ship med bunkerfartyg.

Samarbete

Två av nybyggena kommer att långtidsbefraktas av NEOT, North European Oil Trade Oy, i Finland. NEOT, som ägs gemensamt av det kooperativa förbundet SOK och oljebolaget St1 Nordic Oy, har för närvarande tre av Terntanks fartyg i sin trafik: Ternvik, Ternhav och Ternholm. De kommer att fortsätta i denna trafik tills nybyggena har levererats. Energikonsultföretaget Wega Advisors Oy i Finland har förmedlat avtalet mellan Terntank och NEOT.

– Vi anser att Terntank är ett kvalitetsföretag som blir det första rederiet som tar i bruk innovativ LNG-teknologi. Det är också ett lokalt rederi som känner vårt tradingområde mycket väl och är bra på vintersjöfart i is. Vi tror att LNG-teknologin kommer att hjälpa oss säkra kontinuerlig operation i östersjöområdet och uppfylla kraven i kontrollområdet för svavelutsläpp (SECA) som börjar gälla den 1 januari 2015. Ett samarbete med Terntank är också en naturlig fortsättning på det samarbete vi redan har med dem, vilket omfattar tre tidsbefraktade fartyg för närvarande, säger Satu Mattila, befraktningschef på NEOT.

Förnyad distributionskedja

I början av 2013 genomgick NEOT en logistisk förnyelseprocess. Hela distributionskedjan förnyades och detta gällde även det totala logistiska konceptet, inkluderande sjötransporterna.

– Vi tog också i beaktande de nya bestämmelserna som kommer att gälla från 2015. Samtidigt presenterade Terntank mycket intressanta planer på ny LNG-fartygsteknik och Wega Advisors hade en klar vision för LNG-lösningar i vårt trafikområde. Tillsammans med Terntank och Wega Advisors började vi planera en långsiktig logistisk helhetslösning. På hösten 2013 beslutade vi att ta in tre högklassiga och effektiva fartyg på time charter från Terntank för att täcka de logistiska behoven tills de nya LNG-drivna fartygen anländer 2016, berättar Satu Mattila.

NEOT har ställt en rad specialkrav som Terntanks fartyg kommer att uppfylla.

– Vi har tekniska krav på fartygen som mycket god isklass och operationell effektivitet, men kraven handlar också om att NEOT arbetar för att reducera miljöpåverkan inom distributionskedjan för oljeprodukter genom att utnyttja ny och energieffektiv teknik för att reducera nuvarande utsläppsnivåer inom Östersjöns utsläppskontrollområde. Förutom övriga utsläpp siktar vi också på att uppfylla IMO:s Tier III-gräns för NOx, förklarar Satu Mattila.

Tradar på Östersjön

NEOT idkar partihandel med olje- och bioprodukter, där sjötransporter utgör en viktig del av distributionskedjan. Under 2013 transporterades omkring 2,5 miljoner ton oljeprodukter i NEOT:s shippingavdelnings regi. Totalt hanterade NEOT fyra miljoner kubikmeter oljeprodukter under året.

Det viktigaste tradingområdet är östersjöområdet och de viktigaste utlastningshamnarna ligger på svenska västkusten samt i Danmark och Norge. Produkterna skeppas vanligtvis till NEOT:s egna terminaler i Finland, vilka ligger i Fredrikshamn, Björneborg, Vasa och Uleåborg, samt till terminaler på svenska ostkusten.

– Vi tror att LNG-drivna fartyg blir en bra lösning för östersjöområdet i framtiden. En nyckelfråga blir tillgången på LNG som 100-procentigt bunkerbränsle för att kunna utnyttja alla miljöaspekter för dessa fartyg. Vi tror att det inom vårt tradingområde, det vill säga östersjöområdet, skulle kunna bli möjligt att överväga att chartra in ännu fler LNG-drivna fartyg i framtiden, säger Satu Mattila.

Zero Vision Tool

Terntank är det första rederiet som beställt fartyg som planerats inom samarbets- och projektplattformen Zero Vision Tool (ZVT). Syftet med denna är att bidra till att skapa såväl säkrare som mer miljö- och energieffektiva transporter till sjöss.

Miljöanpassningen innebär att Terntanks nybyggena kostar omkring en femtedel mer än motsvarande tankfartyg med ett konventionellt dieselmaskineri som använder marin gasolja eller tjockolja som bränsle. Inom näringen anser man allmänt att Sjöfartsverket och hamnar borde hjälpa till ekonomiskt för att skapa incitament för rederierna att investera i nya och miljöanpassade fartyg.

Carl Carlsson på Sveriges Redareförening berättar att denna fråga har avancerat och att berörda parter ställer sig positivt till önskemålen gällande detta ZVT-projekt som utvecklats under namnet Baltic SO2lution. I Baltic SO2lution ingår flera samarbetspartners: Terntank Rederi AS, Tärntank Ship Management AB, Wärtsilä Finland Oy, North European Oil Trade Oy, Wega Advisors Oy och SSPA.

– Sjöfartsverket har haft styrelsemöte i förra veckan där de har behandlat sitt nya farledsavgiftssystem och då inkluderande rabatter för så kallade ZVT-fartyg. Terntank och övriga intressenter i SO2lution-projekten och andra pågående industriprojekt visar att vi i ett tekniskt perspektiv har kommit mycket långt, säger Carl Carlsson till Sjöfartstidningen.

”Initiativ bör premieras”

Nu fokuserar man därför på pusselbitarna kring finansiering och ekonomi, berättar Carl Carlsson vidare.

– Industrin behöver bidrag och den finansiella sektorn behöver möjlighet till riskavtäckning för att i sin tur kunna stötta industrin med nödvändiga lån. I driftsfasen måste de initiativ rederinäringen nu tar premieras. Likt att de första miljöbilarna initialt fick parkera gratis i vissa städer, ber vi om att farleds- och hamnavgifter kraftigt reduceras de första åren för de olika lösningar vi nu prövar. Vi är mycket tacksamma för det besked Göteborgs Hamn gav tidigare att de vill hjälpa oss under de första åren. ZVT har under våren påbörjat ett samarbete med HELCOM där denna omedelbara fråga och ett framtida Östersjögemensamt miljöindex har hög prioritet.