Fotograf: Kystverket

Kategori: Haveri

Tankern uppfattades som stationärt objekt

Bryggbefälets felbedömning av situationen på fregatten Helge Ingstad var en av de faktorer som ledde till kollisionen med tankern Sola TS utanför Stureterminalen framgår det av en preliminär haverirapport.

Statens havarikommisjon for transport och Statens havarikommisjon for Forsvaret i Norge har publicerat en preliminär rapport om kollisionen mellan den norska fregatten Helge Ingstad och det maltaflaggade tankfartyget Sola TS.

Följande rekonstruktion av händelseförloppet bygger på haverikommisionens inledande undersökning med intervjuer av personer ombord på fartygen och VTS-centralen samt data från fartygen.

Händelseförloppet minut för minut

02.40: Fedje VTS loggför att fregatten Helge Ingstad meddelat att de kommer in i trafikområdet från norr och informerat om sin planerade rutt. Farten var därefter 17–18 knop och fregattens AIS inställd på receiver mode, villet innebär att fregatten kunde ta emot AIS-data men inte själv sände ut någon. Lanternorna var tända och fartyget var synligt på radar. På fregatten lyssnade man på VTS-centralens arbetskanal 80 på VHF.

03.00: Kystverkets lots går ombord på tankfartyget Sola TS som med last av råolja var klart för avgång från Stureterminalen. Två bogserbåtar kom till tankern kort därefter.

03.13: Lotsen anropar Fedje VTS och meddelade att de börjar ta in förtöjningarna och förbereder avgång. VTS kvitterar. Vid denna tidpunkt var tre nordgående fartyg i området söder om terminalen.

03.40: Inför vaktbyte kommer den avlösande vaktchefen upp på bryggan på Helge Ingstad för att gå igenom rutinerna inför överlämnande av vakten. Den vaktchef som blev avlöst informerar om trafiken i området. De tre nordgående fartygen plottades på fregattens radar. Under vaktbytet observeras ett starkt upplyst objekt som ligger stilla vid eller omedelbart utanför Stureterminalen.

03.45: Lotsen på Sola TS anropar Fedje VTS och meddelar att tankern avgår från Stureterminalen och att fartyget ämnar gå ut Fedjeosen i väst. Lanternor och däcksljus var tända på tankern.

03.55: Den avlösande vaktchefen tar över vakten på fregatten och den avlösta vaktchefen lämnar bryggan. Ungefär samtidigt lämnar tankfartyget kajen med assistans av. Tankern hade förtöjt med styrbords sida mot kaj med fören mot syd. När tankern var tillräckligt långt ut från kajen påbörjades en gir mot babord för att komma till kurs 350 mot Fedjeosen. När tankern girat till sin nordliga kurs var de nordgående fartygen på hennes styrbords låring. 

03.57: Lotsen på tankern ser ekot av ett sydgående fartyg på radarn. Målet befinner sig nord om tankern. Lotsen ser fartygets styrbords lanterna och konstaterar att det kommer att korsa tankerns kurslinje samt att man inte får någon AIS-signal från fartyget.

03.58: Lotsen anropar Fedje VTS och frågar efter namnet på det fartyg som kommer emot på babord. VTS svarar att de saknar upplysning om fartyget. Lotsen och befälhavaren på tankern försöker nu kontakta det okända fartyget på andra sätt. De signalerar med Aldislampan och lotsen ber befälhavaren på tankern att göra en tio graders kursändring till kurs 000.

04.00: Fedje VTS anropar Sola TS och informerar att det oidentifierade fartyget möjligtvis är fregatten Helge Ingstad. Lotsen anropar därefter fregatten och ber dem gira styrbord omedelbart. Från bryggan på fregatten meddelar man att man inte kan gira styrbord förrän de har passerat det objekt de har om styrbord. Kort därefter är Helge Ingstad cirka 400 meter från Sola TS. Då fregatten inte ändrar kursen anropas fregatten av både lotsen och VTS som ber fregatten vidta någon åtgärd. På tankfartyget beordras full back i maskin och fregatten inleder en undanmanöver, men för sent. 

04.01: Fartygen kolliderar. Fregatten får allvarliga skador och förlorar sin manöverförmåga. Fregatten fortsätter okontrollerat in mot land.

04.11: Fregatten går på grund nära land.

Kan innehålla fel

Haverikommissionen understryker att mycket arbete återstår för att utreda alla detaljer kring olyckan. Den publicerade rapporten är preliminär och kan innehålla fel och oriktigheter, påpekar man vidare. Dessutom publiceras inte all information, bland annat med hänsyn till tystnadsplikt och sekretess.

Klart väder

I den preliminära rapporten konstaterar haverikommissionen att vädret var klart på natten den 8 november 2018 då Helge Ingstad var på sydgående i Hjeltefjorden. Ljusen från Stureterminalen var synliga på långt avstånd. Då terminalen först blev synlig för Helge Ingstad låg Sola TS vid kaj vid terminalen.

Eftersom besättningen på tankern gjorde klart för avgång var däcket klart upplyst. På avstånd kan det ha varit svårt att skilja på ljusen från tankern och ljusen från terminalen. Det var heller ingen rörelse i ljusen eftersom tankern fortfarande låg vid kaj. Dessa båda faktorer har sannolikt bidragit till att besättningen på Helge Ingstad fick intrycket att ljusen tillhörde ett stationärt objekt.

Obetydlig relativ rörelse

Efter vaktavlösningen på fregattens brygga var det denna situationsmedvetenhet som som låg till grund. Även om Sola TS inte längre låg vid kaj vid denna tidpunkt var det fortsättningsvis en obetydlig relativ rörelse på ljusen då tankern vände runt till en nordlig kurs. Att däcksbelysningen var tänd efter avgång innebar dessutom att man på Helge Ingstad inte såg lanternorna på Sola TS.

Då Helge Ingstad omkring klockan 04.00 meddelade att man inte kunde gira styrbord baserades detta på den rådande uppfattningen att ljusen var stationära att en styrbords gir hade inneburit en kollision med det upplysta objektet. På fregatten trodde man dessutom att man kommunicerade med något av de tre nordgående fartygen som de följde på radarn. Det var först kort därefter som det gick upp för bryggbesättningen på Helge Ingstad att de låg på kollisionskurs och att det inte längre var möjligt att undgå en kollision.

Räcka sammanhängande faktorer

I sin preliminära analys har haverikommissionen kommit fram till att ingen enskild handling eller händelse ledde till olyckan och att den berodde på en räcka sammanhängande faktorer och omständigheter. Haverikommissionen har hittills heller inga indikationer på fel i något tekniskt system.

En slutgiltig rapport kommer att publiceras när utredningen är klar. Om undersökningen inte är slutförd inom tolv månader kommer haverikommissionen att offentliggöra en lägesrapport.