Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik | Regelverk

Svensk Sjöfart kritiska till höjda farledsavgifter

Branschföreningen Svensk Sjöfart skriver i ett remissvar att Sjöfartsverkets förslag till höjda avgifter nästa år är orimligt, och vill att regeringen agerar.

Sjöfartsverket har lagt fram förslag om höjda avgifter för år 2024, både gällande lots- och farledsavgifter. I remissvaret skriver Svensk Sjöfart bland annat att sjöfartens konkurrenskraft behöver stärkas och att det snarare kräver sänkta avgifter snarare än ökade kostnader. Man hänvisar också till att Finland samtidigt föreslår att halveringen av avgifterna i Finland ska bli permanent.

– Vi är mycket bekymrade över att Sjöfartsverket ännu en gång lägger fram förslag om höjda avgifter. Vi förstår att det är på grund av det ekonomiska läge man befinner sig i men det är viktigt att regeringen agerar för att stoppa höjda avgifter gentemot sjöfarten. Särskilt då sjöfarten är extra viktig för Sveriges försörjningsberedskap. Att höja avgifterna i nuläget innebär dessutom en sämre svensk konkurrenskraft, säger Anders Hermansson, vd Svensk Sjöfart, i en kommentar.

Vill se redogörelse för lotsavgifter

Föreningen skriver vidare att i fråga om lotsavgifter har dessa höjts kraftigt i cirka 20 år och att man saknar en ekonomisk redogörelse från Sjöfartsverket för lotsningsverksamheten och hur denna har utvecklats ekonomiskt över tid.

– Det är känt sedan länge att Sjöfartsverkets har en bekymmersam ekonomisk situation, vilket är orsaken till de höjda avgifterna som i sin tur påverkar hela samhället i stort. Höjda avgifter på transporter leder till en kostnadsökning i samhället i stort och bidrar till ökade kostnader för export-, import- och insatsvaror. De stora ökningarna av avgifterna motverkar dessutom den både av riksdag och regering önskade överflyttning av gods från land till sjö, säger Anders Hermansson.