Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Svensk Sjöfart: Godsstrategin positiv för sjöfarten

Igår, torsdag, presenterade regeringen sin nationella godstransportstrategi – en strategi som har många positiva inslag för sjöfarten, enligt Föreningen Svens Sjöfart.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]reningen Svens Sjöfart.

– Vi gläds särskilt åt det faktum att många av förslagen tycks beakta det budskap som Svensk Sjöfart och Blå Tillväxt, men också många politiker som inte är i regeringsställning, fört fram. Detta borgar för god möjlighet att se förslagen och initiativen förverkligade under nästkommande mandatperiod oavsett hur regeringen då sätts samman. Sjöfart, logistik och det hållbara samhället är för viktiga för Sverige för att vara partipolitik varför vi är mycket glada åt denna ansats, säger Rikard Engström, vd, Svensk Sjöfart.

Det var igår, torsdag, som infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterade regeringens nationella godstransportstrategi för allmänheten. Enligt Tomas Eneroth syftar strategin till att tydliggöra riktningen för hur godstransportsystemet bör utvecklas och moderniseras.

Godstransportrådet ett av glädjeämnena

– Bland glädjeämnena märks bland annat Trafikanalys uppdrag att se över de samlade avgiftsuttagen, inrättandet av en nationell samordnare för inlands- och kustsjöfart, inflaggningsportalen, inrättandet av godstransportråd. Svensk Sjöfart har också länge efterfrågat möjligheten om att ge förhandsbesked för om ett svenskflaggat fartyg kan förväntas omfattas av nettomodellen eller inte. Det har förvånat oss att denna relativt enkla möjlighet dragit ut på tiden. Det är därför positivt att vi nu ser att steg tas för att förverkliga en sådan möjlighet.

Svensk Sjöfart är också positiva till den så kallade ”omlastningspeng” som nämns i strategin. Ett bidrag som enligt Rikard Engström skickar en viktig signal till transportköpare, hamnar och terminaler.

– Denna signal kan, i kombination med andra åtgärder, visa sig vara mycket bra. Emellertid bör man vara medveten om att ett icke monetärt incitament också kan vara av stor vikt, säger Rikard Engström.

Bred överenskommelse

Svensk Sjöfart ser många positiva inslag i godsstrategin, speciellt det faktum att den av allt att döma har brett stöd över partigränserna, något som är viktigt när strategin ska omvandlas i en konkret handlingsplan.

– Vi har en förhoppning om att en viktig följd av strategin, oavsett vilken regering vi har efter valet, blir att den mynnar ut i en konkret handlingsplan som inte minst fokuserar på hur man ska kunna vässa de politiska verktygen inom området – det skulle vara att ge relevanta myndigheter tydliga uppdrag och förutsättningar för att verka för att de politiska målen nås. Det av Blå Tillväxt föreslagna sjöfartsrådet skulle vara ett utmärkt forum för ett sådant arbete. Då går vi från förhoppning, ord till handling. Det innefattar en rad olika aktiviteter som måste vara tidsatta och torde täcka relativt skilda områden som myndighetsuppdrag, regeljusteringar med mera. Till detta bör naturligtvis en monetär dimension kopplas. säger Rikard Engström.

– Vi hoppas också att den ambition gällande tonnageskatten man vid andra tillfällen visat, och som i viss mån indikeras i strategin, om att man öppnar för en översyn av tonnageskattesystemet blir än tydligare. Det är en avgörande faktor för fler inflaggningar och för ökat nyttjande av sjöfarten för att avlasta landinfrastrukturen att även det kustnära segmentet omfattas av tonnageskatten. Föreningen Svensk Sjöfart och de andra parterna i Blå Tillväxt, SEKO Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen, har länge tryckt på behovet av att göra tonnageskatt mer inkluderande och vi förutsätter att de politiska ambitionerna finns för detta, säger Rikard Engström.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]