Christian W Berg, vd Viking Supply Ships AB.

Fotograf: Viking Supply Ships

Kategori: Ekonomi | RoRo | Specialfartyg

Svagt uppåt för VSS AB

Viking Supply Ships AB – moderkoncern för Transatlantic AB och Viking Supply Ships A/S – gör ett svagt positivt resultat för årets andra kvartal. Transatlantic AB redovisar dock förlust.

Enligt den senaste delårsrapporten från koncernen Viking Supply Ships AB (publ.) uppvisar man en minskad nettoomsättning för andra kvartalet 2015 samtidigt som man gör ett något bättre resultat efter skatt. Nettoomsättningen andra kvartalet uppgick till 553 miljoner kronor (737 miljoner kronor motsvarande period 2014), medan resultatet efter skatt uppgick till 36 miljoner kronor (34).

För perioden januari-juni 2015 uppgick nettoomsättningen till 1.062 miljoner kronor (1.466), medan resultatet efter skatt däremot uppgick till -35 miljoner kronor (-78).

Ökad vinst

Enligt Christian W. Berg, vd och koncernchef, har offshoreverksamheten inom dotterbolaget Viking Supply Ships utvecklats positivt trots ”generellt utmanande marknadsförutsättningar”. I rapporten noterar Berg att ”trots minskad omsättning ökade därför Viking Supply Ships vinsten jämfört med samma kvartal förra året.” 

Offshoremarknaden väntas dock vara fortsatt utmanande även under 2016-2017, där särskilt PSV-segmentet präglas av överutbud varför en minskning av flottan behövs. När det gäller riggaktivitieterna i Nordsjön väntas dessa minska under återstoden av 2015, vilket väntas ge svaga marknadsförutsättningar för AHTS- och PSV-fartygsflottan som opererar på spotmarknaden.

Tuff marknad

Transatlantic AB redovisar dock förlust under andra kvartalet 2015. Enligt Christian W. Berg har bolaget ”fortfarande varit exponerat för utmanande marknadsförutsättningar under det andra kvartalet, och resultatet var fortsatt påverkat av omstruktureringskostnader”.

I siffror innebär detta att nettoomsättningen för Transatlantic under andra kvartalet 2015 uppgick till 239 miljoner kronor (336), där minskningen i intäkter främst uppges bero på den minskade roro-verksamheten, samtidigt som resultatet före kapitalkostnader (EBITDA) uppgick till -13 miljoner kronor (-3), .

Ny containertrafik

När det gäller viktiga händelser under andra kvartalet 2015 noterar man bland annat att de genomsnittliga dagsraterna för AHTS-fartygen under andra kvartalet 2015 uppgick till 463.500 norska kronor (413 000), och 2.650 GBP (10.360) för PSV-fartygen. Den genomsnittliga utnyttjandegraden för AHTS-fartygen uppgick under andra kvartalet 2015 till 75 % (72) och till 22 % (82) för PSV-fartygen.

För Transatlantic AB:s del noteras att man har startat en ny containertrafik till norra Sverige genom att lägga till Härnösands hamn i befintliga TransFeeder North som sammankopplar Bottenviken och kontinenten, och när det gäller Viking Supply Ships A/S noteras att bolaget vann upphandlingen av ett sjuårigt managementkontrakt för Sjöfartsverkets isbrytarflotta. Kontraktet innebär en fortsättning på nuvarande kontrakt som ingicks år 2000.