Fotograf: Concordia Maritime

Kategori: Ekonomi

Svagt kvartal för Concordia

Concordia Maritime redovisar en förlust för andra kvartalet 2017 trots en högre intjäning än marknaden överlag.

Minus 43,9 miljoner svenska kronor blev resultatet för Concordia Maritime under andra kvartalet 2017. Motsvarande period 2016 var resultatet plus 12,4 miljoner svenska kronor. Men ändå har de en högre intjäning än marknaden överlag – EBITDA uppgick till 10 miljoner kronor (57,2 miljoner) andra kvartalet 2016.

Låga rater

Concordia Maritime förklarar det negativa resultatet med att marknaden är svag.

– Utöver den naturliga säsongsmässiga nedgången bidrog höga lagernivåer, fortsatta neddragningar i Opecs produktion och omfattande fartygsleveranser till generellt låga tankmarknadsrater. Jämfört med motsvarande period föregående år var de genomsnittliga raterna cirka 30 procent lägre inom MR-segmentet och nära 50 procent lägre inom Suezmax-segmentet, säger Kim Ullman, vd på Concordia Maritime, i ett pressmeddelande.

Nischade trader

Dock menar han att deras egen flotta opererat väl, trots motgångarna. Fartygen har haft god sysselsättningsgrad och flera av rederiets fartyg har varit verksamma på mer nischade trader, något som bidragit till att intjäningen varit starkare än övriga marknaden.

– Givet den svaga marknaden gör vi vad vi kan för att dels optimera intjäningen här och nu, dels förbereda oss inför den uppgång vi förväntar kommer, säger Kim Ullman.

Bland de större händelser som skett inom företaget mellan april och juni 2017 nämner de utbefraktningen av P-MAX-fartyget Stena Paris och inbefraktningen av två MR-fartyg.

Förväntar sig starkare marknad

Angående framtiden så förväntar sig företaget inga större händelser under resterande del av 2017.

– Vår bedömning av marknadernas utveckling framöver är oförändrad. Vi tror på fortsatt svaga marknader under resten av 2017. Därefter pekar ett antal faktorer mot en stegvis förbättring. Den globala oljekonsumtionen förväntas kommande år öka med cirka 1,4 miljoner fat om dagen. Lagren av olja och oljeprodukter är fortsatt höga men en successiv minskning pågår till följd av Opecs neddragning i produktion. En normalisering väntas under vintern eller första halvan av nästa år. På utbudssidan är orderboken nu låg och nettotillväxten av nya MR-fartyg väntas 2018 uppgå till endast cirka 1-2 procent. Sammantaget bidrar dessa faktorer till en mer balanserad marknad, säger Kim Ullman.

Hela delårsrapporten finns att läsa här.