Fotograf: Concordia Maritime

Kategori: Ekonomi | Tank

Svagt år för Concordia Maritime

Både för marknaden och för Concordia Maritime blev år 2017 så svagt som man hade väntat sig.

Skeppningsvolymerna minskade på grund av Opecs produktionsneddragningar i kombination med omfattande fartygsleveranser. Detta bidrog till en obalans som i sin tur resulterade i låga rater inom samtliga tankmarknadssegment, uppger Concordia Maritime i sin årsredovisning för 2017.

Förlust

Omsättningen för Concordia Maritime uppgick till 827,5 miljoner kronor under fjolåret, jämfört med 1,038 miljarder kronor 2016). Resultatet före skatt och exklusive nedskrivning av fartygsvärden var -186,5 miljoner kronor (56,9). Inklusive nedskrivning av fartygen var fjolårets resultat -660,2 miljoner kronor (69,5).

Högre intjäning än genomsnittet

Arbetet med Concordia Maritimes flott- och befraktningsstrategi har till stora delar handlat om att anpassa och positionera flottan, dels utifrån den svaga marknaden, dels inför den uppgång som rederiet förväntar sig under andra halvåret 2018.

Den genomsnittliga intjäningen inom MR-segmentet 2017 uppges ha varit den sämsta sedan 2009. Marknaden var svag under hela året, med genomsnittliga rater om 10.200 dollar per dag, vilket var cirka 15 procent lägre än föregående år.

Concordia Maritime uppger att rederiets produkttankflottas intjäning under året var cirka 25 procent högre än genomsnittet på marknaden inom MR-segmentet.

Ökad efterfrågan väntas

I sin vd-rapport påpekar vd Kim Ullman att flera faktorer talar för en bättre balans under 2018. Lagernivåerna väntas under året stabiliseras på mer normala nivåer, vilket väntas bidra till en ökad efterfrågan på transporter. Därtill väntas även återgången till normal produktionstakt inom Opec och andra oljeproducerande länder successivt under andra halvåret bidra till ett ökat transportbehov.

Parallellt väntas den samlade konsumtionen av olja fortsätta växa.

”Ser vi sedan till utbudssidan är orderboken av nya fartyg relativt låg. Nettotillväxten av nya MR-fartyg väntas 2018 uppgå till endast ca 2 procent. Sammantaget gör detta att vi förväntar oss en ökad efterfrågan på tanktransporter och en successivt mer balanserad och starkare tankmarknad under andra halvåret 2018”, skriver Kim Ullman.

Flottan

Concordia Maritimes flotta bestod i slutet av februari 2018 av tio produkttankfartyg av P-MAX-typ, två kemikalie- och produkttankfartyg av IMOIIMAX-typ, ett suezmaxfartyg samt andelar i sex inbefraktade MR-fartyg av så kallad Eco-design.