Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart | RoRo

Svagare men klart positivt för Eckerö

Det är inte lysande, men det är ett rejält positivt resultat som Rederiaktiebolaget Eckerö presenterar i sitt bokslut för 2012.

Rederiaktiebolaget Eckerö ökade sin omsättning med 2,3 procent till EUR 240,3 miljoner under 2012. Kostnaderna har emellertid ökat så kraftigt att räkenskapsårets rörelseresultat på EUR 19,7 miljoner ligger sju procent under nivån för 2011. Koncernens resultat före skatter är 29 procent lägre än året innan och uppgår till EUR 10,3 miljoner. Räkenskapsperiodens vinst efter skatt landade på EUR 7,8 miljoner euro. 

Tillfredsställande

– Under omständigheterna är resultatet absolut tillfredsställande, kommenterar Björn Blomqvist, vd för Rederiaktiebolaget Eckerö.

– Man skulle ju förstås alltid önska att ett år vore bättre än det föregående, men med de tider vi själva upplever och när vi tittar oss omkring på marknaden och ser hur det går för våra konkurrenter i olika segment så är jag nog nöjd med vårt resultat, säger han vidare till Sjöfartstidningen.

Koncernens totala passagerarvolymer uppgick till 2,57 miljoner under 2012, vilket var en minskning med 1,7 procent jämfört med 2011. Antalet transporterade fraktenheter på de två egna linjerna gick ned med 2,8 procent till 76.755.

Stark krona

Förstärkningen av svenska kronans värde haft en positiv nettoeffekt på koncernens resultatutveckling. Å andra sidan har bunkerkostnaderna stigit med EUR 1,6 miljoner till EUR 20,7 miljoner, vilket har påverkat lönsamheten i motsatt riktning. Räntekostnaderna har ökat som en följd av ökad upplåning för finansiering av nyförvärvet Finlandia. Under året uppgick nettoinvesteringarna till EUR 108,4 miljoner, som till största delen härrör sig från köpet och ombyggnaden av Finlandia.

Inte katastrofalt

I bokslutskommunikén påpekar koncernledningen att de olika affärsområdena verkar i ett svagt konjunkturläge med många osäkerhetsfaktorer. Passagerarvolymerna på Finlandia i trafik på Finska viken väntas öka samtidigt som kostnaderna för att trimma in det nya fartyget kommer att påverka resultatet 2013.

– Finlandia har börjat alldeles lysande på volymsidan och tagits väldigt bra emot på marknaden men det är alltid intrimning med ett nytt fartyg. Sista raden brukar inte bli optimal första året, påpekar Blomqvist.

Framtidsutsikterna för lastfartygen inom Birka Cargo påverkas av att roro-marknaden är fortsatt ansträngd. Hälften av Birka Cargos långtidskontrakt har löpt ut och detta bidrar till att försvaga resultatet.

Priset på bunker förväntas vara fortsatt högt under året, men svenska kronan förväntas hålla sig på en relativt stark nivå under 2013, vilket har en gynnsam effekt på resultatet. ”Sammantaget kommer detta att leda till ett försämrat koncernresultat. Koncernens finansiella ställning är stabil,” fastslår styrelsen.

– Visst är det ett utmanande år, men jag räknar ingalunda med att det ska bli katastrofalt, säger Blomqvist.