Svitzer Milford Haven

Fotograf: Svitzer

Kategori: Haveri | Specialfartyg

Stress och dåliga rutiner bakom kollision

Bogserbåten Bonden kolliderade med bilfartyget Asian Breeze på grund av dålig planering, bristande rutiner och stress. Haverikommissionen lämnar en rad rekommendationer efter olyckan i Malmö.

Det var den 16 mars förra året som UECC:s Asian Breeze, en del av Walleniusrederierna, rammade Svitzers bogserbåt Bonden under ett anlöp till Malmö. Ingen person skadades fysiskt men båda fartygen skadades. Bilfartyget skadades i bulben. Bogserbåten fick omfattande skador på propeller och propelleraxel samt plåtskador i aktern men också uppe på skorstenen. Båda fartygen fick åtgärda skadorna på varv.

Trasig bogpropeller

Asian Breeze hade vid tillfället ingen fungerande bogpropeller. Ett faktum som lotsen inte fick veta förrän han kom ombord. Hade han vetat skulle han enligt Haverikommissionens utredning valt att komma ombord tidigare för att hinna koppla de två bogserbåtarna i lugn och ro. Nu kom han ombord sent för att han trodde att den ena bogserbåten, Bonden, inte skulle kopplas till bilfraktfartyget utan endast finnas med som en extra resurs.

Bonden fick i uppdrag att koppla i fören på Asian Breeze. Första försöket misslyckades och Bonden fick nödlossa kopplingen efter att bogsertrossen fastnat i bogserbåtens fenderlist. Ett nytt försök gjordes och det var då kollisionen inträffade. Bilfraktfartyget var då på lotsens order inne på sin andra gir efter att kopplingsförsöken inletts. Åtminstone den andra giren var bogserbåtens befälhavare inte medveten om enligt Haverikommissionen.

Möjlig språkförbistring

All kommunikation mellan lotsen och bogserbåten skedde på svenska utan i förväg bestämda rutiner. Asian Breezes besättning talade inte svenska utan lotsen översatte sina intruktioner till bogserbåten till bilbåtens befälhavare. Haverikommissionen säger inte att språkförbistringen var en orsak till olyckan men att det kan ha spelat roll för bilbåtens befälhavares möjligheter att ingripa.

Rutiner och utbildning

Haverikommissionen ger Sjöfartsverket i uppdrag att, i samråd med bogserbåtsbranschen, utveckla ”nationella rutiner avseende ordergivning mellan lotsar och bogserbåtsbesättningar samt utarbeta och genomföra relevant utbildning inom området före implementering.” samt ”införa standardiserade nationella rutiner avseende kopplings-förfaranden mellan fartyg och bogserbåtar samt utarbeta och genomföra relevant utbildning inom området före implementering”. Slutligen ges de båda parterna rekommendationen att införa engelska som arbetsspråk för all lotsningsverksamhet och att det även ska gälla bogserbåtshanteringen.

Tvingas lämna uppgifter

Dessutom ges Sjöfartsverket ensamt rekommendationen att se till att lotsar i god tid ska få ”alla nödvändiga och relevanta uppgifter inför lotsningen innefattande fel och brister på aktuellt fartyg.” Det pratas i utredningen om att det borde finnas ett tvingande fält i den elektroniska lotsbeställnignen för att lämna den typen av information. Transportstyrelsen ges rekommendationen att se över lagstiftningen som styr vilket språk som ska användas.

Tveksam återkoppling

Hela Haverikommissionens rapport finns att läsa på nätet. Värt att notera är också att det i utredningen kommit fram att det är osäkert i vilken utsträckning Sjöfartsverkets interna system för att rapportera och lära sig av incidenter, PRIS, verkligen används.