Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik

Stora farledsprojekt i Stockholmsregionen

Utredning påbörjas för en säkrare farled Landsort–Södertälje samtidigt som områden i Stockholms skärgård ska sjömätas med moderna metoder för bättre sjökort.

Sjöfartsverket har fått i uppdrag av Trafikverket att göra en farledsutredning för farleden mellan Landsort och Södertälje. Sjötransporterna till och från Södertälje, och vidare till eller från Mälaren, förväntas öka framöver. Dessutom kommer de oljeprodukter som i dag skeppas över oljehamnarna Loudden och Berg med stor sannolikhet att behöva en ny transportled från 2020. Sjöfartsverket uppger att ett starkt alternativ är att flytta dessa volymer till Södertälje hamn.

Olycksdrabbad

För att kunna hantera en ökande trafik behöver farleden mellan Landsort och Södertälje få kapacitet för större och mer djupgående fartyg. I dag är det maximala djupgåendet 9,0 meter, men det planeras till 11,5 meter. Samtidigt ska farleden bli säkrare.

– Det är en smal och krokig farled i dag. Ett parti är Sveriges mest olycksdrabbade, säger Bertil Skoog, farledskonstruktör på Sjöfartsverket.

Det verket kallar för en ”åtgärdsvalsstudie” har redan genomförts och den visar på behovet att höja säkerheten och öka kapaciteten i farleden mellan Landsort och Södertälje.

Alternativa vägar

Det första steget blir att titta brett på området för att se var det är bäst att dra en farled och en stor yta är redan sjömätt. Det är nämligen inte säkert att den nuvarande dragningen är den bästa.

– Vi har hittat alternativa vägar som vi vill utreda. De erbjuder väsentligt bredare och säkrare farleder, som kräver små muddringsinsatser, säger Bertil Skoog, som även är projektledare för farledsutredningen.

Muddring

Om man däremot går in för att bredda och förbättra den nuvarande farledsdragningen krävs omfattande muddringsinsatser. Bertil Skoog uppger att man genom att ändra farledssträckningen kan minska muddringsbehovet avsevärt samtidigt som säkerhetsmarginalerna blir större.

– När man breddar och fördjupar en smal passage innebär det att fartyget utgör en mindre del av tvärsnittsytan, vilket ger en säkrare passage. Det är också bättre för den omgivande miljön eftersom strömningen runt fartyget minskar, och därmed minskar också påverkan på stränderna.

Varken vattenspegeln eller strandlinjerna skulle ändras i de alternativa farledssträckningarna. Om den befintliga farleden ska anpassas till de nya säkerhetskraven krävs ingrepp i vattenspegeln.

Pågår till 2017

Nästa steg i utredningen blir att göra en rekognosering av farleden med Sjöfartsverkets arbetsfartyg Candela. Efter det ska några alternativa farledsdragningar testas genom simulering på Lindholmen i Göteborg. Budgeten för farledsutredningen är 35,4 miljoner kronor. Den beräknas pågå till halvårsskiftet 2017.

Ny sjömätning

Under våren 2016 inleder Sjöfartsverket även en omfattande sjömätning i Stockholms skärgård. De stora farlederna i Stockholms skärgård är redan sjömätta med moderna metoder, men utanför farlederna finns områden som i vissa fall inte är sjömätta sedan andra halvan av 1800-talet eller tidigt 1900-tal. En del av dessa områden trafikeras av den kollektiva skärgårdstrafiken genom Waxholmsbolaget, och det är dessa områden som kommer att sjömätas med start under våren 2016.

– Sjömätningsresultatet kommer också att användas för att göra analyser av Waxholmsbolagets rutter för att kunna hitta möjligheter till effektiviseringar och möjliga bränslebesparingar, säger Magnus Wallhagen, produktionschef sjögeografi på Sjöfartsverket.

Uppdatering av sjökort

Sjömätningen kommer att fortsätta även under 2017. Därefter uppdateras Sjöfartsverkets elektroniska sjökort med det nya sjömätningsresultatet så att Waxholmsbolaget får tillgång till förbättrade elektroniska sjökort. Även de reguljära sjökortsprodukterna kommer att uppdateras under främst 2018. 

Samarbetsprojekt med Åland

Projektet heter ADAPT (Assuring Depth of fairways for Archipelago Public Transportation) och har beviljats EU-stöd. Den totala budgeten är 2,2 miljoner euro, varav Interreg Central Baltic finansierar 1,6 miljoner euro.

ADAPT är ett samarbete mellan Sjöfartsverket, Stockholms läns landsting (som ansvarar för den kollektiva skärgårdstrafiken i Stockholms län genom Waxholmsbolaget) samt Ålands landskapsregering (som har motsvarande ansvar för skärgårdstrafiken i Ålands skärgård).  

Kommentarer

  • Snåljåpen

    Det är ju brandalsund som är flaskhalsen. Resten av leden är rymmlig jämfört med Brandalsund.
    Sen måste det muddras i södertälje hamn också. Lägg inte pengar på fel saker nu.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.