Fotograf: Bent Mikkelsen

Kategori: Fartygsaffärer | Ekonomi

SRAB Shipping stämmer Ålandsbanken

Stockholmsbaserade SRAB Shipping stämmer Ålandsbanken efter tvångsförsäljningen av rederiets tre kem- och produkttankfartyg till Sirius tidigare i år. Ålandsbanken, som SRAB hade stora skulder till, sålde fartygen för att få in pengar.

Enligt en uppgörelse mellan Ålandsbanken och SRAB skulle rederiet biträda banken vid leverans av fartygen.

”Ålandsbanken har inte till alla delar honorerat denna uppgörelse och SRAB har därför, efter rapportdatum, riktat ett krav mot banken och bolaget kommer att begära rättslig prövning av ärendet”, skriver SRAB Shipping i sin halvårsrapport.

I och med försäljningen av fartygen och avskrivningen av lånen gjorde SRAB ett resultat på SEK 80,1 miljoner efter skatt, jämfört med 3,9 miljoner motsvarande period ifjol. Nettoomsättningen var SEK 53,1 miljoner, jämfört med 31,5 miljoner ifjol.

Den kraftiga ökningen av omsättningen förklaras med att fartygen fram till försäljningen opererade på spotmarknaden med högre intjäning jämfört med fjolårets timecharterhyror. Rederiet har SEK 0,9 miljoner i likvida medel. SRAB har numera endast intresse i två torrlastare, Union Moon och Union Topaz. Rederiet är minoritetsdelägare i fartygen via det norska bolaget Norswede Shipping KS.

Resultatandelar från de tre intressebolagen Norswede Shipping KS, i vilket SRAB direkt och indirekt äger 22  procent, Crew Chart Ship Management (25 procent) samt Ivar Lundh & Co (20 procent) har påverkat periodens resultatet med -0,9 mkr (-7,9).

Sjöfartstidningen har tidigare skrivit om att SRAB Shipping väljer mellan att fortsätta verksamheten eller avveckla bolaget, men fortfarande är inget bestämt.

”Sedan försäljningen av fartygen slutförts pågår arbete med att avveckla vissa tillgångar i syfte att frigöra kapital. Bolagets likviditet är ansträngd men styrelsen bedömer att nödvändig likviditet finns för att genomföra en likvidation av bolaget, under ordnade former, om så skulle beslutas. Bolagets styrelse och vd utvärderar samtidigt förutsättningarna för en fortsatt verksamhet”