Fotograf: Clemensfranz / Wikimedia

Kategori: Container | Hamn/Logistik | Tank

Södertälje kritiskt mot Mälarprojektet

Projektet ”Mälarprojektet”, som syftar till att öka tillgängligheten till Mälarens hamnar, är just inne i en intensiv samrådsprocess. Skarpast kritik får projektet av Södertälje kommun.   

”Mälarprojektet” har som mål att ”öka tillgängligheten till Mälarens hamnar, förbättra sjösäkerheten och minska transporters miljöpåverkan”. Bland annat vill Sjöfartsverket fördjupa och bredda de allmänna sjöfartsfarlederna till Västerås och Köping – däribland Södertälje kanal och sluss. 

”Liten nytta”

Och det är just från Södertälje kommun som projektet får skarpast kritik. I sitt yttrande över Sjöfartsverkets underlag skriver kommunens tjänstemän att ”Mälarprojektet är ett projekt som inte är efterfrågat av Södertälje kommun. Projektet har en mycket stor inverkan på Södertälje stadskärna, samtidigt som det skapar en liten nytta för kommunen.”. 

Tjänstemännen skriver att de oroas över att projektet kommer att medföra mycket höga bullernivåer och starka vibrationer, ge en försämrad luft- och vattenkvalitet och få konsekvenser för befintliga byggnader och kommande exploateringar. 

Man menar också att åtgärderna genom Södertälje kanal och ombyggnaden av Södertälje sluss kräver kompletterande följdinvesteringar i form av exempelvis ombyggnad av anslutande vägar över slussen – investeringar som man anser det vara statens uppgift att finansiera. 

Sammanfattningsvis menar Södertälje kommun att ”projektet kommer att få förödande konsekvenser för ett labilt Södertälje och kommer att stoppa vårt pågående arbete med att bibehålla boende, företag och besökare i vår stad och kommun”.  

Upprustningar planeras

Sjöfartsverket menar å sin sida att de är medvetna om att ”det är ett omfattande arbete att bygga ut slussen och öka utrymmet i kanalen” och skriver att ”Sjöfartsverket och Södertälje kommun har genomfört ett antal möten för att kunna hitta praktiska lösningar som ger Södertälje ett mervärde. Bland annat kommer projektet att rusta upp promenadvägarna utmed kanalen, anlägga broar till Kanalholmen och förbättra gångöverfarten vid slussen”.

Man skriver också att ”lösningar är på väg” när det gäller Hjulstabron och Kvicksundsbron, vilka anförs som trånga passager i projektet, och att man i samarbetet mellan Sjöfartsverket och Trafikverket har diskuterat vissa investeringar som skulle kunna förbättra nämnda broar. 

Dessutom skriver Sjöfartsverket att det ännu inte finns någon bullerutredning färdig, men att det ”inom projektet planeras för att använda metoder som minimerar buller”. 

Byggstart tidigast 2014

Övriga samrådsinstanser är inte lika kritiska till projektet. I Västerås ville flera fastighetsägare veta mera om hur muddringen kommer att påverka dem, medan de flesta frågorna i Köping handlade om hantering av muddermassor. 

Projektet ”Mälarprojektet” finansieras av regeringen ihop med Sjöfartsverket, Västerås stad, Köpings kommun, Västmanlands län samt Mälarenergi. Under april månad har samråd genomförts i Västerås, Södertälje, Stockholm och Köping.

Arbetet pågår för fullt med att förbereda en ansökan till Mark- och miljödomstolen. Sjöfartsverket planerar att kunna starta bygget i Södertälje och av övriga delar av projektet tidigast någon gång under 2014. Genomförandet beräknas sedan ta cirka tre år.