Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Haveri | Torrlast

Sjökortsbrist orsak till grundstötning

Grundstötningen av torrlastaren Askö i vintras berodde enligt Statens haverikommission på brister i övervakningen av navigeringen. 

Grundstötningen inträffade i Hässelby tidigt på morgonen den 9 december 2016. Den Liberiaflaggade torrlastaren Askö hade lastat pellets i Ust-Luga i Ryssland och var på väg till Hässelby för att lossa godset. 

Fel sida om bojen

Lotsen bordade planenligt fartyget vid Landsort kvällen innan. Vid 04.30 på morgonen passerades Nockebybron och lotsen satte kurs mot den röda bojen vid Hässelby holme. När en nautisk mil återstod slog lotsen av autopiloten och gick över till handstyrning. I sundet mellan fastlandet och Hässelby holme upptäckte lotsen att fartyget befann sig på fel sida om bojen. Maskinerna stoppades, men det var för sent, fartyget gick på grund 04.50.

Skador på skrovet

I samband med grundstötningen körde fartyget på en vattenledning från Lovö vattenverk. Fartyget fick omfattande skrovskador vid tillfället, även vattenledningen skadades. Statens haverikommission kan, efter intervjuer med såväl besättningsmedlemmar som lotsen på Askö och med andra områdeslotsar och inspektörer, konstatera att olyckan orsakades av brister i övervakningen av navigeringen.

Inget sjökort

Enligt rapporten ska både befälhavaren och överstyrman ha befunnit sig på bryggan vid tillfället, men kommunikationen och bryggsamarbetet ska ha varit mycket begränsat. Något som man tror har bidragit till detta är det faktum är att besättningen saknade egna sjökort, vilket kan ha gjort dem inaktiva, skriver man i rapporten. Avsaknaden av sjökort gör att SHK inte betraktar fartyget som sjövärdigt vid tillfället, varken enligt sjölagen eller rederiets egen ISM-manual. 

Trött lots?

Man ifrågasätter även lotsens ”vakenhetsgrad”, med tanke på bland annat den aktuella tidpunkten på dygnet, den långa lotsningen (mellan 22.30 och 04.50) och brist på raster. Dock har lotsen uppgivit att han inte kände sig trött vid tillfället. 

Rekommendationer

SHK rekommenderar därför Sjöfartsverket att se över lotsarnas schemaläggning för att korta de lotsningar som överstiger 3–4 timmar. Man vill också se en större regelbundenhet i lotsarnas viloperioder och riktlinjer för lotsarnas beslut att vägra lotsning om fartyget inte bedöms vara sjövärdigt. Askö är 90 meter långt och ägs av Hartmann Reederei.