Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Myndigheter | Politik

Sjöfartsverket begär ökade anslag

Sjöfartsverket behöver öka sina intäkter och begär en anslagshöjning på 220 miljoner kronor per år. Man vill också att staten tar ansvar för de nya isbrytarna. Det framgår när myndigheten presenterar sin treårsplan. 

Sjöfartsverket anser att sjöfarten i dag bär oproportionerligt höga kostnader, och att staten bör öka sitt betalningsansvar för de delar som inte rör handelssjöfarten. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande med anledning av sin treårsplan och anslagsframställan. I treårsplanen föreslår verket inriktning av verksamheten och konkretiserar målen för de olika verksamhetsområdena. 

Beroende av godsvolym

Sjöfartsverket vill ha permanent höjda anslag för att undvika höjda avgifter för sjöfarten, närmare bestämt 220 miljoner kronor per år.

Sjöfartsverkets ekonomi är beroende av godsvolym och hur många fartygsanlöp som görs. Pandemin har därför påverkat verkets ekonomi negativt, skriver myndigheten vidare: ”Det finns stor risk att det egna kapitalet helt kommer att raderas under 2021, trots ett tillskott från regeringen på 300 mnkr för att möta pandemins effekter.”

– Vi har trots pandemin lyckats upprätthålla våra samhällsviktiga leveranser och säkerställt att både sjötransporter samt sjö- och flygräddning fungerar. Samtidigt har vi inte förutsättningar att investera i anläggningstillgångar och utföra det underhåll som krävs för att långsiktigt genomföra våra uppdrag, säger Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket, i pressmeddelandet.

”Omöjligt i nuvarande ekonomi”

Vidare vill Sjöfartsverket att de nya isbrytarna tas upp som en infrastrukturinvestering i nationell plan: ”Att finansiera nya isbrytare är omöjligt i nuvarande ekonomi utan kräver en statlig insats. Nuvarande isbrytare lever på lånad tid och är i behov att snarast bytas ut.”

Man är också i behov av en åttonde räddningshelikopter, och vill även att regeringen överväger statlig finansiering för att Sjöfartsverket ska kunna ställa om fartygsflottan, bestående av cirka 100 fartyg, till fossilfrihet. Enligt myndigheten krävs det i genomsnitt cirka 50 miljoner kronor per år i ökade intäkter fram till 2045 för att lyckas med det.

I nuläget finansieras Sjöfartsverkets verksamhet till 70 procent av avgifter från kunderna, 20 procent av uppdrag åt andra, till exempel statliga myndigheter, samt genom forskningsmedel och 10 procent av statliga anslag.