Fotograf: Rolls-Royce

Kategori: Arbetsmarknad

Sjöfartens tekniska utveckling spås i ny rapport

Autonoma fartyg och en ökad it-kunnighet bland driftpersonalen ombord. I Transportföretagens färska rapport diskuteras digitaliseringens roll i framtidens sjöfart. 

Den 11 november släppte Transportföretagen rapporten ”Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras 2.0”, i vilken de olika transportslagens behov av arbetskraft i samband med en framtida ökad digitalisering och teknisk utveckling kartläggs. De delar i rapporten som berör sjöfarten har till stor del hämtats från studien ”Seafarers and digital disruption” gjord vid Hamburg School of Business Administration.

Tekniska förändringar

Främst handlar de tekniska förändringarna inom sjöfarten om teknikstöd för ökad optimering och effektivisering av processerna ombord. Förbättrade informationsflöden mellan lastägare och fartyg kan till exempel leda till ökad fyllnadsgrad i containrar och optimerade rutter samt optimerad driftstid för fartygen.

Man tänker sig även att i framtiden kunna ha obemannade bryggor under korta perioder, likt systemet som finns i maskinrum i dag. I takt med att uppkopplingen ökar ombord kan det även bli möjligt med alltmer sofistikerade system som kan förutse underhåll på maskiner och annan utrustning.

Autonoma fartyg

Det spekuleras också kring om mindre fartyg som sysslar med till exempel mätning av havsbottnen, samlar in avfall eller gör miljömätningar kan bli autonoma i framtiden.

Detta gäller även för till exempel kanaltransporter som, om de inte blir helt autonoma, kan styras ifrån en kommandocentral i land.

Enligt studien ”Seafarers and digital disruption” skulle det globalt kunna existera 1.000 helt autonoma och 2.000 semiautonoma fartyg år 2025.

Föga påverkan på sjöfarten

Trots det tror endast 15 procent av de representanter från branschen som i studien tillfrågas om sin syn på digitaliseringens framtid inom sjöfarten, att sjöfarten är redo för så kallad ”smart sjöfart”. 

Och Transportföretagen gör i sin rapport bedömningen att autonom drift inom sjöfarten inte kommer att leda till samma ekonomiska vinning som till exempel inom lastbilsbranschen. Sjöfarten kräver till exempel en annan säkerhet och tillförlitlighet än vad lastbilsbranschen gör. Ett fartyg med tekniska problem kan inte, som en självkörande lastbil, ställa sig vid vägkanten och invänta assistans. Därför menar Transportföretagen att fartyg kommer att fortsätta kräva bemanning, både på bryggan och i maskin. 

Cyberattacker

Branschen väntar sig alltså inte något särskilt stort genomslag för autonoma fartyg i framtiden, dels på grund av risken för cyberattacker, dels för att någon ombord måste kunna ta ansvar och se till säkerhetsaspekten för ett fartyg i drift.

Eldriften ser dock fortfarande ut att vara långt borta, förutom på mycket korta sträckor, anser Transportföretagen i sin rapport. I vårt närområde i dag ser vi exempel på färjor som drivs av el, bland annat mellan Helsingborg och Helsingör.

Fortsatt brist på sjöbefäl

Transportföretagens rapport tar också upp bemanningen och konstaterar att befälen har starkast ställning i framtidens arbetsmarknad. Man nämner att den tyska studien förutspår att det 2025 kommer att finnas en brist på 147.500 sjöbefäl på en global skala, vilket då skulle motsvara mer än 18 procent av den globala efterfrågan på sjöbefäl. Samtidigt förutspår samma studie att sjötransporter kommer att öka globalt med omkring fyra procent per år.

Värre för manskapet

Däremot kan manskapssidan påverkas. På en global skala kan en ökad digitalisering och automatisering innebära en minskning av manskapsjobb med 30.000–50.000 arbeten. I ett sådant scenario skulle det å andra sidan behövas fler anställda inom fjärrstyrning på land.

Framtidens sjömän förutspås även behöva större it-kunskaper än i dagens läge, i och med att fler av utrustningen och maskinerna ombord kommer att bli uppkopplade.