Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Juridik | Regelverk

Sjöfarten ska förenklas

Regeringen har låtit en utredare komma med förslag på förenklingar för sjöfarten. Bland annat föreslås att fartygsregistret utökas med en ny bareboatcharter-del.

Förslagen till regelförenklingar för sjöfarten är ett resultat av den handlingsplan för den svenska sjöfartsnäringen som den dåvarande alliansregeringen antog i januari 2013. Sedan tidigare har som bekant sjöfartsstödet utvidgats och ett förslag till nytt tonnageskattesystem tagits fram, och genom de förenklingar som nu föreslås anses ytterligare ett löfte i handlingsplanen har infriats. 

Förslagen har tagits fram av docent Johan Schelin vid juridiska fakulteten på Stockholms universitet och formulerats i en promemoria.

Svenskt skeppslegoregister

I promemorian föreslås att bestämmelserna om registrering av fartyg i samband med så kallad skeppslega (det vill säga bareboatcharter) ska ändras. Bland annat föreslås att ett svenskt skeppslegoregister införs för att på så sätt förbättra möjligheterna för svenska rederier att, som utredaren skriver, organisera sin verksamhet på ett rationellt sätt samt finansiera nya skepp.

Genom den här förändringen av fartygsregistret ska utländska fartyg som har hyrts ut i huvudsak obemannade till en svensk redare kunna registreras tillfälligt under svensk flagg. Under den aktuella upplåtelsetiden ska fartyget anses vara svenskt och berättigat att föra svensk flagg. Fartygets drift måste dock stå under ”avgörande svenskt inflytande”. Enligt förslaget ska svensk rätt tillämpas ombord på ett sådant fartyg, med undantag för vissa bestämmelser i sjölagen.

Omoderna bestämmelser

Bakgrunden till nämnda förslag är att de existerande bestämmelserna, enligt utredaren, inte svarar upp till den moderna rederidriftens behov av flexibilitet och goda finansieringsmöjligheter. De bedöms också försvåra för svenska banker och andra kreditgivare att delta i finansieringen av fartyg. Slutligen anses de också ge upphov till oklarhet om vilken flaggstat det är som ska utöva tillsynen över fartygen i fråga.

Underlätta flaggbyte

En annan lagändring som föreslås syftar till att underlätta köp och försäljningar av fartyg, vilket i förlängningen ska underlätta in- och utflaggning av fartyg. Det handlar bland annat om ett snabbare förfarande vid så kallad dödning av pantbrev och inteckningar i fartyg i utbyte mot att säkerhet ställs samt bestämmelser om villkorad registrering.

Enligt utredaren framstår det svenska fartygsregistret idag som föråldrat, varför det rent tekniskt finns ett behov av att byta ut datasystemet mot ett modernare system. Utredaren påpekar också att Transportstyrelsen arbetar med att förbereda upphandlingen av ett sådant system, men att det är oklart exakt hur specifikationerna för det nya systemet ska se ut.

På remiss 

Promemorian, som bland annat också innehåller förslag på förenklingar för skärgårdsrederierna och fritidsbåtnäringen, kommer nu att skickas ut på remiss.

Kommentarer

 • Torsten Jacobsson

  Tack Johan Schelin för din insats i detta utredningsuppdrag. Det är bara en sak, som jag tycker att du har glömt i sammanhanget; en sak som jag som in- och utflaggare på 1990-talet kämpade hårt för. Varför skall vi i Sverige ha kvar den stelbenta regeln om inskrivningsdag kl. 12 vardagar, medan andra mer näringsvänliga registerland har mycket mer flexibla och mer serviceinriktade regler. Det här är ju en rest från det fastighetsrättliga inskrivningsregelverket och som inte längre borde behöva påverka vårt skeppsregister.Vi behöver bara gå till vårt västra grannland, Norge, där man i nödfall har öppet dygnet runt alla veckans sju dagar.
  Vi har olika tidszoner på vårt klot. Många fartygstransaktioner sker i USD och involverar därmed banker i USA. De öppnar, som tidigast, kl. 15 svensk tid, då vårt skeppsregister i Norrköping har stängt. Många leveranser av nybyggen till svenska redare sker dessutom från kinesiska varv, åtta timmar före oss. Att genomföra en avregistrering eller inflaggning, som involverar registret i Norrköping, blir i sådana sammanhang alltid ett stort och ibland nästan ohanterligt problem.
  Ta ett tag i denna fråga också, även om du redan har levererat ditt uppdrag.
  Hälsningar
  Torsten

 • Pia Berglund, VD Svensk Sjöfart

  Torsten! Det är en sv de frågor som det kommer fortsätta utredas om! Som sagt vi behöver flexibilitet och tillgänglighet!

 • Anonymous

  flexibilitet och tillgänglighet!!!!!!!

Artikeln är stängd för fler kommentarer