Fotograf: Svensk Sjöfart

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö | Politik

Sjöfarten med i krisövning

På måndagen medverkade flera sjöfartsorganisationer i en övning som syftar till att bygga upp totalförsvaret i Sverige. 

Trafikverket hade samlat såväl myndigheter som branschorganisationer inom transportområdet i samarbetsprojektet som går under namnet TP SAMS (Transportsektorns Samverkan inför Samhällsstörningar). Medverkade gjorde bland annat Svensk Sjöfart, Skärgårdsredarna, Sveriges Skeppsmäklareförening och Sveriges Hamnar. 

Tillsammans

Övningen var den första liknande inom sjöfarten på flera år och en förberedelse för en totalförsvarsövning som ska genomföras år 2020.

– Sjöfarten är en viktig samhällsaktör och vill ta ansvar i dessa frågor. Under dagen kommer vi att arbeta med scenarion, belysa ansvars- och rollfördelning inom aktuella krisberedskapssystem och visa vilken nytta sjöfarten gör i händelse av kris. Att öva är förstås något sjöfarten gör mycket regelbundet; exempelvis sjöräddningsövningar. Men vid samhällsstörningar kan andra delar av samhället vara inblandade varför vi måste börja öva tillsammans, säger Carl Carlsson, ansvarig för säkerhetsfrågor hos Svensk Sjöfart i ett pressmeddelande. 

”Viktig roll”

Medverkade gjorde även Preem. 

– Som Sveriges största drivmedelsproducent har vi på Preem en viktig roll i landets totalförsvar. Vid en eventuell kris så är vårt beredskapslager av drivmedel och våra sjötransporter av största vikt för att samhället och transporterna ska fungera, säger Fredrik Backman, chef för Shipping på Preem.

Svensk flagg

I krissituationer har fartygets val av flagga en stor betydelse för hur väl rustat ett land är. Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström menar att det därför är mycket viktigt att villkoren för svensk flagg är konkurrenskraftiga så att den svenska handelsflottan består av tillräckligt många fartyg.

– Den svenska sjöfarten är viktig för att hela samhället ska fungera och transporterar cirka 90 procent av all import och export. En stark och konkurrenskraftig svensk sjöfartssektor har stor påverkan för samhället i vanliga fall och det blir än tydligare hur viktig sjöfarten är när oförutsägbara händelser äger rum. Den svenska flaggan har stor betydelse då den påverkar vilka fartyg som står till statens förfogande vid händelse av kris och vilken möjlighet man har att erbjuda fartyg militärt skydd. Utan en stark svensk handelsflotta riskerar Sverige att bli extremt utsatt då man inte kan transporter våra mest nödvändigaste varor, säger Rikard Engström och fortsätter:

”Fundamental vikt”

– Det är viktigt att förstå att den möjlighet sjöfarten har att bistå i en kris- eller krigssituation beror helt på vilka möjligheter sjöfarten har att leva och verka med en svensk flagga i aktern under fredstid. Att skyndsamt arbeta vidare med att stärka sjöfartens och den svenska flaggens konkurrenskraft är därför inte bara viktigt ur ett klimat och konkurrenskraftsperspektiv utan också av fundamental vikt för rikets försvarsberedskap, menar han.