Kategori: Miljö | Regelverk

Sjöfarten i Östersjön ingen miljöbov

Sjöfarten i Östersjön har endast en liten påverkan på halterna av ozon och partiklar. Runt storstäderna kan däremot sjöfartens bidrag vara större.

Uppgifterna kommer från en nyligen publicerad studie som utförts av SMHI åt Statens väg- och transportforskningsinstitut. Syftet med studien har varit att ta reda på hur stor påverkan den svenska sjöfarten i Östersjön har på luftmiljön, där det bakomliggande motivet är att VTI arbetar åt regeringen med att ta fram underlag för hur Sveriges transporter ska se ut i framtiden. Noteras ska här att med termen svensk sjöfart avses samtliga fartygsrutter som antingen börjar eller slutar i svenska hamnar. Det har alltså inget att göra med huruvida fartygen är svenskregistrerade/-kontrollerade eller inte.

I studien har SMHI delat in sjöfarten i Östersjön i tre områden, eller så kallade bassänger: Skagerrak/Kattegatt samt södra och norra Östersjön.

Lokal påverkan

Sammanfattningsvis visar studien att även om sjöfarten i Östersjön är en relativt stor källa till luftföroreningar, så har den en begränsad påverkan på de totala halterna av ozon och sekundärt bildade partiklar runt Östersjön.

Lokalt, framförallt i områdena runt Stockholm och Göteborg, kan dock den svenska sjöfartens bidrag vara betydande, kommenterar Fredrik Windmark, luftmiljökonsult på SMHI.

Liten svaveldeposition   

Vidare uppger författarna att bidraget från svensk sjöfart till den totala svaveldepositionen är mycket liten sett över hela det studerade området. Den totala svaveldepositionen från de tre så kallade bassängerna uppgår till cirka 0,2 procent, och lokalt – kring Stockholm och Göteborg – kan den svenska sjöfartens bidrag stå för upp till 2-3 procent av svaveldepositionen. Man påpekar här att de skärpta svavelreglerna i Östersjön troligen har spelat en stor roll för att minska effekterna av svaveldepositionen.

När det gäller kvävedepositionen i det studerade området uppgår den till ungefär 1 procent, men även här påpekas att bidraget kan vara större lokalt – med upp till 10 procent i Stockholm och 3 procent i Göteborg.