Fotograf: Anna Lundberg

Kategori: Politik

Ekobonus ”en bedömningssport”

Trafikanalys rapport om hur gods ska överflyttas från väg till järnväg och sjöfart välkomnas av Svensk Sjöfart.

I förra veckan publicerade Trafikanalys en ny rapport kring hur man kan främja överflyttande av gods från väg till järnväg och sjöfart.

Enligt rapporten är omlastningkostnaderna för järnväg och sjöfart högre jämfört med vägtransporter, vilket har som konsekvens att överflyttningen inte sker. Trafikanalys föreslår bland annat att sjöfartens ekobonussystem ses över och breddas för att stimulera överflyttningen.

”Bygger på hypoteser”

– Som Svensk Sjöfart förde fram vid införandet av ekobonus så hade det varit bättre om stödet kunde lämnas till transportköparen i stället för till rederiet. Problemet är dock att EU-kommissionen inte godkänner ett sådant upplägg. Ett problem med ekobonus är att systemet i väldigt stor utsträckning bygger på hypoteser om hur marknaden kommer att utvecklas och vilka volymer som kan attraheras. Inget fel i det men det blir mer av en bedömningssport än faktabaserat vilket kan gynna den aktör som ”vågar ta ut svängarna”. Trafikanalys förslag till breddning är dock väl underbyggt och välkommet. Om perspektivet kring om sjöfarten kan avlasta järnvägen fanns med skulle det vara mycket bra då det skulle kunna vara en viktig nyckelfaktor. Det är också viktigt att man inte bara fokuserar vikten på godset utan också har med, som i nuvarande ekobonus, en schablon för lättare transporter inte minst eftersom man också vill få bort tomdragningar från vägen, säger Rikard Engström, vd Svensk Sjöfart, i en artikel på föreningens hemsida.

”Incitament att avlasta järnvägen”

Rikard Engström skulle gärna se att rapporten gjorde en djupare analys om hur sjöfarten också kan avlasta järnvägen.

– Trafikanalys missar kanske den viktigaste poängen när det gäller systemperspektivet. Rapporten analyserar i dagsläget bara överförflyttning från väg till sjöfart och från väg till järnväg. I verkligheten är det dock så att i en överförflyttning från väg till sjöfart kommer järnvägen i mitten. Sjöfarten bör därför ges incitament att avlasta järnvägen. Det gods som transporteras på järnvägen är oftast av sådant slag att det med fördel kan transporteras med sjöfart. Om så sker får vi ledig kapacitet på järnvägen, vilket möjliggör ökad förflyttning av gods från väg till järnväg. Exempelvis identifierar Trafikverket i Kapacitetsutredningens godsspecifika rapport att 10–30 procent av det gods som transporteras med järnväg har potential att flyttas över till sjöfart.