Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Arbetsmarknad

Sjöbefälsföreningen kritiserar Destination Gotland

Sjöbefälsföreningen anser att det brister i sjösäkerhet och arbetsmiljö ombord på Destination Gotlands färjor. Destination Gotland bemöter med en kommentar där man ser allvarligt på att Sjöbefälsföreningen kopplar ihop en intressekonflikt med säkerhetsarbetet ombord på färjorna.

I ett brev till Transportstyrelsen listar Sjöbefälsföreningens styrelse en rad brister i Destination Gotlands fartyg som man beskriver som mycket allvarliga. Bristerna gäller sjösäkerheten och arbetsmiljön ombord och man vill att tillsynsmyndigheten omedelbart ska åtgärda dessa.

Bryter mot vilotidslagen

Sjöbefälsföreningens styrelse anser att besättningen tvingas bryta mot vilotidslagen för att kunna bedriva den dagliga verksamheten och att säkerhetsrelaterat underhållsarbete inte kan utföras i den omfattning som är nödvändigt. Man påpekar att besättningen tvingas tumma på kvaliteten i samband med säkerhetsövningar på grund av tidsbrist.

Vidare skriver styrelsen att besättningen visar tecken på stress och utmattning och har sömnproblem, vilket påverkar koncentrationsförmågan och uppmärksamheten.

Avsäger sig arbetsmiljöansvaret

Samtliga befälhavare uppges ha avsagt sig sitt arbetsmiljöansvar. De anser sig inte kunna ansvara för detta på ett korrekt och ansvarsfullt sätt, eftersom stöd och resurser från rederiet saknas.

Enligt föreningens styrelse har ombordanställda som påtalat brister av säkerhetsrelaterad karaktär ansetts som obekväma och svartlistats i rederiet.

– En obehaglig ”blame-kultur” frodas i rederiet, vilket inneburit att befäl avstått från att skriva avvikelserapporter, skriver man i ett pressmeddelande.

Incidenter

Sjöbefälsföreningen uppger också att Destination Gotlands fartyg under den senare tiden har råkat ut för ett antal allvarliga incidenter.

– Vi kan därför inte utesluta att det finns ett samband mellan de olika säkerhets- och arbetsmiljöfaktorerna och dessa tillbud, konstaterar styrelsen.

Sjöbefälsföreningens styrelse menar att denna allvarliga situation kräver snabba åtgärder av Transportstyrelsen inför högsäsongen.

Sjöbefälsföreningens styrelse är allvarligt oroad över de risker den bristande arbets- och säkerhetsmiljön som såväl passagerare och besättning utsätts för, framgår det av pressmeddelandet.

Intressekonflikt

Christer Bruzelius, vd för Destination Gotland, lämnar följande skriftliga kommentar:

”Destination Gotland har en intressekonflikt med Sjöbefälsföreningen om löner och arbetsvillkor för befälhavare och tekniska chefer ombord om hur mycket ersättning som skall utgå för den återgång till för branschen rådande centrala kollektivavtalet (Färjeavtalet) som skedde den 1:a april 2014, en medlingsprocess pågår för att försöka hitta en lösning. Destination Gotland ser mycket allvarligt på att SBF kopplar ihop en intressekonflikt med säkerhetsarbetet ombord på färjorna. Destination Gotland har sedan länge ett kvalitets och säkerhetssystem enligt ISO 9001/14001 som kontinuerligt står under Transportstyrelsens kontroll och godkännande. Destination Gotland kommer att gå igenom SBFs påståenden med Transportstyrelsen inom kort.”

Kommentarer

 • Ronald Himéus

  Sjöbefälsföreningen bortser att den själv har tecknat kollektivavtal om teknisk chefs arbetstid. Kollektivavtalet strider mot EU-RÅDETS DIREKTIV 1999/63/EG.
  Detta direktiv är ett minimidirektiv och därför tvingande. Vilotidslagen skall vara förenlig med direktivet. således tvingande lag. Hur förklarar Sjöbefälsföreningen sjöarbetstidslagens fortsatta tillämpning som innebär en oreglerad arbetstid. En oreglerad arbetstid har inga gränser. Direktivet har klart angivna gränser för arbetstidsuttag.
  I samband med 2012 års kongress lämnade Sjöbefälsföreningen ett yttrande över motion 4 om att revidera texter i storsjöavtalets § 4. Någon revidering har ännu inte skett snart 15 år efter vilotidslagen har trätt i kraft.

 • Kalle Kula

  Men, ISO 9001 är ju inget säkerhetsledningssystem? Och att Transportstyrelsen godkänner något innebär väl heller ingen garanti för säker operation.
  Kunskap om säkerhetsledning i praktiken kanske faller på definitionerna.

 • ISO revisor

  Jag visste inte att Transportstyrelsen reviderar mot kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem? Någon i ledningen måste ha fått en hel del om bakfoten!

Artikeln är stängd för fler kommentarer