Fotograf: SEKO Sjöfolk Dick Gillberg

Kategori: Folk/företag | Politik | Regelverk

SEKO hoppas på EU

SEKO Sjöfolk vill se Sverige driva EU att införa en intern EU-trafik med gemensam lagstiftning och ett gemensamt EU-register för att motverka illojal konkurrens inom Europa.

Idéerna lanseras i SEKO Sjöfolk ”skugghandlingsplan”, ett svar på regeringens handlingsplan för svensk sjöfart, där fackföreningen skriver att man tycker att ”Sverige ska verka för att EU ska omdefiniera alla sjötransporter mellan EU-länder från internationell trafik till intern EU-trafik. All gemensam EU-lagstiftning vad gäller säkerhet, miljö och socialt skydd ska gälla för dessa transporter. Vidare ska detta gälla oberoende av fartygets flagg, ursprung och besättningarnas nationalitet.”

EU-register föreslås

SEKO vill också se att EU motverkar konkurrens mellan olika internationella register som idag drivs av stater som är medlemmar genom att det skapas ett EU-register: ”Sjöfarten har inom EU på många sätt fört en tynande tillvaro. Detta beror till stor del på att de olika sjöfartsnationerna löst sina problem genom att konkurrera internt genom olika typer av internationella register. EU behöver därför ta ett helhetsgrepp kring sjöfarten. SEKO vill därför att Sverige ska verka för att EU ska införa ett gemensamt fartygsregister, där bemanningsregler slås fast. Statsstöd ska enbart utgå till fartyg i detta register.”

I samma anda, att få bort osund konkurrens mellan EU:s medlemsstater, lanseras ett förslag om förändrade regler för statsstöd: ”SEKO föreslår därför en förändring av State Aid Guide-Lines, som förutom subventionering av skatter och sociala avgifter även medger en subventionering av bränsle- och kapitalkostnader. Denna typ av framtidsinriktade sjöfartsstöd med fokus på hållbarhet kan underlätta sjöfartens omställning till de nya IMO-kraven.”

Mest svenska förslag

Skugghandlingsplanen innehåller i huvudsak dock förslag på vad den svenska regeringen borde och inte borde göra: ”Frågan om tonnagebeskattning har redan utretts, och är både enkel och kostnadseffektiv att införa. Därför behöver denna fråga absolut inte utredas ännu en gång, som regeringen anser.”

Därför menar SEKO att tonnageskatten rätt och slätt bara snarast ska införas och att den så kallade latenta skatteskulden som redarna har till staten helt eller delvis ska placeras i en innovationsfond för miljöåtgärder.

Fler kända förslag som facket ger sitt stöd till är ett utvidgat och mer flexibelt sjöfartsstöd, införande av EU:s regler för inre vattenvägar och en enklare och mer kostnadseffektiv svensk flagg där mer delegeras till klassningssällskapen.