Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Folk/företag | Passagerarsjöfart

Sämre resultat för Viking Line

Viking Line visar upp ett sämre rörelseresultat 2016 än året innan. Något som förklaras med uteblivna intäkter och genomförda dockningar.

Koncernens omsättning 2016 uppgick till 519,6 miljoner euro, att jämföra med 530,5 miljoner för 2015. Rörelseresultatet för 2016 uppgick till 13,7 miljoner euro (26,4) och resultatet efter skatter uppgick till 8,0 miljoner euro, jämfört med 18,7 miljoner euro för 2015.

Färre passagerare

De passagerarrelaterade intäkterna sjönk under 2016 med 1,5 procent till 472,6 miljoner euro. Enligt pressmeddelandet från Viking Line var detta en följd av ett minskat antal passagerare. Fraktintäkterna minskade med 4,8 procent till 44,3 miljoner euro och försäljningsbidraget minskade jämfört med 2015 med 2,5 procent till 367,9 miljoner kronor.

Sämre fjärde kvartal

För det fjärde kvartalet redovisar Viking Line en omsättning på 122,3 miljoner euro, att jämföra med samma period 2015 då den siffran skrevs till 127,4 miljoner kronor. Koncernens resultat före skatter blev för det fjärde kvartalet -2 miljoner euro (3,5 miljoner euro).

Många dockningar

Det försämrade helårsresultatet för 2016  beror, enligt Viking Line, huvudsakligen på uteblivna intäkter i samband med planerade och genomförda fartygsdockningar för modernisering och underhåll av fartyg i kombination med en lägre efterfrågan under senare delen av rapportperioden.

Svenska kronan

Dessutom har kostnaderna för löner och anställningsförmåner ökat på grund av att restitutionen har begränsats i samband med förändringen av sjömanspensionslagen i Finland. Den svenska kronans kursutveckling under året har också inverkat negativt på koncernens resultat.

Tror på positivt 2017

Koncernen bedrev under förra året färjetrafik med sju fartyg på norra Östersjön. Enligt Viking Line kommer konkurrensen inom rederiets trafikområde innebära en fortsatt press på såväl priser som volymer. Den finska ekonomin visar tecken på återhämtning, men rederiet är osäker på om köpkraften förbättras i samma takt. Bunkerpriset förväntas dessutom öka under 2017, men tack vare färre planerade docknings- och servicedagar så tror Viking Line på ett förbättrat rörelseresultat för 2017.