Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik

Samarbete utreds

En ny kommunallag i Finland kan ge impuls till en sammanslagning av hamnarna i Åbo och Nådendal.

Senast vid utgången av 2013 ska de kommunala hamnarna i Finland bolagiseras, stipulerar den nya kommunallag som är under beredning. Detta är en konsekvens av EU:s bestämmelser om konkurrenshämmande aktiviteter. De flesta allmänna hamnar i Finland drivs fortfarande som kommunala hamnverk eller som mer fristående kommunala affärsverk.

Gammal fråga

Spekulationer om en sammanslagning av hamnarna i Åbo och Nådendal har pågått i åratal. Revideringen av den kommunala administrationen kan leda till ett detta blir verklighet inom ett par år.

– Vi har fört diskussioner med Nådendal och vi har för avsikt att gå igenom förutsättningarna för ett djupare samarbete, bekräftar Christian Ramberg, verkställande direktör för Åbo hamn.

– Vi väntar nu på den nya kommunallagen och när den träder i kraft bolagiserar vi hamnen. Om det sedan blir ett samarbete återstår att se, men det sker åtminstone inget ännu under detta år.

Framtidsbeslut

Hamndirektör Yrjö Vainiala i Nådendal påpekar likaså att ett eventuellt samarbete hamnarna emellan fortfarande ligger långt i framtiden. Även formen för ett eventuellt framtida samarbete är helt öppen. Innan några beslut kommer att tas ska man först bland annat ur landskapets synvinkel utreda den gemensamma konkurrenskraften och analysera verksamhetsområdet i förhållande till Finlands övriga hamnar.

– Först när hamnarna har bolagiserats tar man ett separat beslut om en samarbetsutredning. Där granskas olika grader av samarbete och vilka operativa fördelar och synergieffekter man kunde uppnå, säger Vainiala.

Väntar på ny lag

Christian Ramberg förklarar att man för Åbo hamns del främst av skattetekniska skäl avvaktar med bolagiseringen tills den nya kommunallagen träder i kraft.

– I den nya kommunallagen står klart och tydligt att kommunerna har möjlighet att få tillbaka den överlåtelseskatt som eventuellt uppkommer. Skatten är fyra procent på förmögenheten, så det kan bli en betydande summa.

Christian Ramberg är övertygad om att Åbo hamn skulle ha mycket att vinna på en sammanslagning med Nådendals hamn.

– Vi skulle framför allt få bättre samordning av investeringar, men vi skulle också erhålla bättre möjligheter till en viss arbetsfördelning. Redan nu samarbetar vi inom marknadsföring, skolning, forskning och vissa miljöfrågor.

Dessutom anser Ramberg att den nya hamnens trafikpolitiska tyngd skulle bli en helt annan.

– Vi talar i så fall om en godsomsättning på över 10 miljoner ton, påpekar han.

Ramberg anser vidare att hamnarna kompletterar varandra rätt bra.

– Nådendal har bättre bulkhanteringsmöjligheter medan vi har bättre möjligheter att hantera högvärdigt gods och idka terminalverksamhet.

Några allvarliga principiella hinder för en sammanslagning ser Ramberg inte.

– Båda hamnarna ger betydande intäkter till ägarkommunerna och frågan om hur de ska fördelas kan man säkert lösa. Om vi drar åt samma håll vinner vi på det. Vi blir mer attraktiva än tidigare. Trafik brukar ju alstra mer trafik.