Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Politik | Regelverk

”Saknar tillräckligt och övertygande underlag”

Enligt en miljökonsekvensanalays från Trafikanalys skapar miljödifferentieringen i det farledsavgiftssystem som Sjöfartsverket föreslår inte tillräckliga förutsättningar för att åstadkomma en bättre miljö- och klimatnytta.

Trafikanalys har på regeringens uppdrag analyserat miljökonsekvenserna av Sjöfartsverkets förslag till förändrat farledsavgiftssystem. Analysen omfattar både miljö- och klimatstyrande effekter av förändringarna.

Trafikanalys har dels tittat på kostnader för miljöåtgärder, dels analyserat hur stora incitament som krävs för att påverka redare att göra miljöanpassningar.

Incitamenten små

”Med beloppsmässigt mindre rabatter per miljöparameter som den breddade miljöstyrningen innebär, minskar incitamenten att fortsatt satsa på relativt kostsamma kväveoxidreducerande åtgärder” är en av de slutsatser som Trafikanalys presenterar.

Trafikanalys påpekar dessutom att redan existerande rabatter i det nuvarande systemet ger ett förhållandevis litet bidrag till de totala kostnaderna för katalysatorrening. I det föreslagna systemet uppges rabatterna utgöra en än mindre andel av de aktuella åtgärdskostnaderna, vilket ytterligare minskar möjligheten att påverka redare att göra åtgärder.

Trafikanalys anser därför att miljödifferentieringen i det föreslagna farledsavgiftssystemet inte ger förutsättningar för att åstadkomma en bättre miljö- och klimatnytta: ”Incitamenten i dagens styrning är små, med det föreslagna bredare miljöindexet blir de än mindre.”

Risk för överflyttning

En av de slutsatser som Trafikanalys drar är att det inte går att utesluta att de föreslagna avgiftsförändringarna i vissa områden och för vissa typer av sjötransporter medför en risk för överflyttning till väg. Det gäller till exempel sjöfart på inre vattenvägar samt sjöfart som går i slingor längs kusten.

I Trafikanalys uppdrag ingår även att föreslå justeringar av det föreslagna systemet för att nå bättre miljö- och klimatnytta och underlätta för målet att flytta långväga lastbilstransporter till sjöfart. Trafikanalys har emellertid kommit fram till att det saknas ”tillräckligt och övertygande underlag som talar för att systemet är utformat på ett från miljöstyrningssynpunkt bra sätt”.

Bibehålla nuvarande modell

Trafikanalys huvudförslag är därför att tills vidare bibehålla den nuvarande farledsavgiftsmodellen och under tiden ta fram mer underlag om hur en ny avgiftsmodell kan utformas för att ge effektivast möjliga miljöstyrning. Vidare anser Trafikanalys att man även bör analysera närmare vilka typer av miljöutsläpp som farledsavgifterna ska differentieras utifrån.

Som ett alternativ föreslår Trafikanalys att man inför det nya farledsavgiftssystemet men riktar in miljödifferentieringen huvudsakligen eller uteslutande på reducering av kväveoxider. ”En miljöstyrning med större tyngd på allvarligare miljöpåverkan från sjöfarten, såsom utsläpp av kväveoxid, ger större miljöincitament till rederier vilket ökar förutsättningarna till bättre miljöeffekt,” lyder motiveringen.

Vänersjöfarten undantag

Vidare föreslår Trafikanalys att man behåller undantaget från farledsavgifter för inrikes transporter på Vänern. ”Undantaget har sannolikt ingen påverkan på huvudparten av de befintliga transporterna i området eftersom dessa inte sker i inrikestrafik, vilket undantaget syftar till. Men mot bakgrund av de tydliga politiska ambitioner som finns om att genom ökad sjöfart avlasta väg- och järnvägssystemen skulle det ge en viktig signal och stimulera till en sådan utveckling,” påpekar Trafikanalys.

Fem miljöparametrar

I sitt förslag till förändrat farledsavgiftssystem vill Sjöfartsverket bland annat ersätta kväveoxidsreduktionsrabatten med miljörabatter baserat på ett index bestående av fem olika miljöparametrar. Därutöver föreslås bland annat att en rad rabatter och avgiftsbefrielser tas bort, till exempel avgiftsbefrielsen i Vänern.

Trafikanalys informerar att farledsavgift idag tas ut när ett fartyg anlöper svensk hamn, baserat på fartygets storlek samt på mängden lastat och lossat gods. Fartygsavgiften är miljödifferentierad med inriktning på kväveoxidreducering och fartyg som har installerat utrustning för reduktion av utsläpp av kväveoxid erhåller ett så kallat kväveoxidreduktionscertifikat som ger rabatt.