Kategori: Haveri | Juridik

Säkerhetsrutiner vid bropassage i Danmark bör ses över

Den Maritime Havarikommission i Danmark har publicerat sin rapport över det finländska torrlastfartyget Ramonas kollision med järnvägsbron över Limfjorden. Ramona körde på brons järnvägsklaff på kvällen den 28 mars 2012. Fartygets befälhavare hade kommit överens med brovakten om att fartyget skulle passera klockan 22:26. När Ramona närmade sig bron var ingen stoppsignal tänd och befälhavaren antog att den muntliga överenskommelsen om tid för passagen fortfarande gällde. Bron kunde inte öppnas i tid och när brovakten bad fartyget stoppa för att invänta broöppningen var det för sent på grund av kraftig medström och medvind. I rapporten konstateras att inga förhållanden kring Ramona eller dess färd fram till omedelbart före kollisionen i väsentlig grad skilde sig från andra liknande fartyg vid passage av broarna. Haverirapporten rekommenderar att Søfartsstyrelsen tar initiativ till en dialog med berörda parter som Trafikstyrelsen, Banedanmark, Vejdirektoratet och lotsar för att gå igenom relevanta förhållanden gällande säkerheten vid navigering vid broar i danska farvatten.