Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Säger nej till höjd lotsavgift

Svenska lastägare avstyrker förslaget om höjd lotsavgift i ett remissyttrande.

I en ändringsföreskrift föreslår Sjöfartsverket att lotsavgifterna höjs med fem procent från den 1 januari 2018. Tillsammans med genomförda avgiftshöjningar skulle höjd lotsavgift öka kostnadsbördan för varuägarna i ett läge då konkurrenskraften för svensk industri redan påverkats negativt av svaveldirektivet. Det menar Näringslivets Transportråd, Innovations- och kemiindustrierna, Jernkontoret, Skogsindustrierna och SveMin i ett gemensamt remissyttrande över Sjöfartsverkets förslag.

Positiva incitament

Av remissyttrandet framgår vidare att undertecknande parter anser att en höjning av lotsavgiften ska leda till en sänkning av farledsavgiften i motsvarande mån. 

”Det remitterade förslaget om höjd lotsavgift och de tidigare genomförda och aviserade avgiftshöjningarna går inte ihop med de politiska ambitionerna om ökad överflyttning av långväga gods från väg till sjöfart. Lotsavgifterna har höjts ett flertal gånger under de senaste åren. Vi branschorganisationer anser att det istället krävs bland annat positiva ekonomiska incitament för att få transportköpare att välja sjöfrakt framför landtransporter istället för en generell ökning av skatter och avgifter inom andra trafikslag” skriver parterna.

Lastägare

Medlemmar i Näringslivets Transportråd är ett 30-tal svenska industri- och handelsföretag som Volvo, Arla Foods, AstraZeneca, Coop, Electrolux, ICA, IKEA, Lantmännen, LKAB, SCA, SKF, SSAB och StoraEnso. Skogsindustrierna, Teknikföretagen och Svensk Handel är huvudmän för verksamheten.