Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Container | Miljö | Passagerarsjöfart

Så vill TS klara svaveldirektivet

Fler oljeprover, avancerade emissionsmätningar och en ny ”luftföroreningssvgift” – det är några av Transportstyrelsens förslag på hur man ska klara utmaningarna med det kommande svaveldirektivet. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ande svaveldirektivet. 

Farhågorna att det inte kommer att finnas något tillräckligt effektivt tillsyns- eller sanktionssystem på plats inför den 1 januari 2015 – då skärpta svavelregler träder i kraft – har länge debatterats. Kritikerna befarar att det finns en överhängande risk att många fartyg kommer att bryta mot de skärpta reglerna och köra på bränsle med högre svavelhalt än tillåtet.

Svårt fälla någon

Man befarar också det kommer att bli mycket svårt att åtala och fälla någon för eventuella överträdelser.  

– Det är idag nästintill omöjligt att få överträdelser att leda till åtal och fällande dom, särskilt när det gäller utländska fartyg, säger Ingrid Cherfils, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har därför utrett hur man anser att de skärpta reglerna ska efterlevas och kontrolleras, och man har också tagit fram ett nytt sanktionssystem för de fartyg som inte följer reglerna. Efter att under våren ha inhämtat yttranden från berörda instanser har Transportstyrelsen nu överlämnat rapporten till regeringen.

Fler prover

När det gäller tillsynen föreslår Transportstyrelsen en utökad provtagning: istället för att som idag ta cirka 200 oljeprover om året vill man istället dubbla detta antal så att man inledningsvis tar cirka 400 oljeprover. 

Man vill också ha en mer ”riskbaserad tillsyn” och fortsätta utreda andra tillsynsmetoder än de som används idag. I första hand föreslår man att dessa utredningar ska gälla relativt enkla metoder, som till exempel portabla emissionsmätare och möjligheten att använda temperaturuppgifter om bränslet ombord som indikationer på vilken bränsletyp som används. 

Samtidigt anser man att behoven av och möjligheterna att använda mer avancerade metoder bör utredas. Exempel på en mer avancerad metod är emissionsmätningar som utförs från flygplan och från landbaserade mätstationer på strategiska platser, som exempelvis broar, hamnar och fyrar längs farleder och rutter. 

”Luftföroreningsavgift”

I sin rapport konstaterar man vidare att det finns stora problem med det nuvarande sanktionssystemet för överträdelser av svavelbestämmelserna. Man har därför kommit fram till att de straffrättsliga sanktionerna bör ersättas av ett system med administrativa sanktioner. 

Man föreslår därför att en ”luftföroreningsavgift” tas ut vid överträdelser av svavelreglerna. Avgiften ska beräknas enligt en schablon, och beloppen ska vara höga i syfte att fungera både avskräckande och vinsteliminerande. Denna sanktionsavgift behöver enligt Transportstyrelsen beslutas om och införas snarast för att kunna tillämpas redan 2015. 

Man föreslår också att det vore lämpligt att utreda om ett offentliggörande och en tillämpning av så kallade ”svarta listor” skulle kunna användas som ett komplement till övriga sanktioner och i avskräckande syfte.

Ökad samverkan

En av farhågorna kring ett ineffektivt tillsyns- och sanktionssystem har varit att det skulle leda till en försämrad konkurrenssituation för svensk del, och i sin rapport poängterar därför Transportstyrelsen att Sverige ska prioritera sin internationella samverkan via Helcom, EU och IMO. Framförallt ska detta syfta till att få en samsyn kring hur en tillsyn och utveckling av regler för alternativa bränslen ska gå till och hur regelverket för skrubbertekniken ska se ut. 

Just när det gäller skrubbrar skriver man att en metodik måste utvecklas för tillsynen av dessa.  

Man skriver också att Sverige ”bör verka för en tydlighet inom EU gällande en eventuell övergångsperiod när de skärpta svavelbestämmelserna börjar gälla”, och att Sverige ska verka för att framtida skärpta regler inte ska påverka fartyg retroaktivt och därmed förhindra beslut om investeringar idag.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]