Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Politik

Så hjälper de nordiska länderna sjöfarten

Handelssjöfarten är nödvändig för de globala transporterna av livsmedel, mediciner och andra varor vi behöver för att överleva. De nordiska länderna har mött krisen på olika vis.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]länderna har mött krisen på olika vis.

Sjöfartstidningen har gjort en sammanställning över Sveriges grannländers hittills kända åtgärder för att stötta näringslivet genom coronakrisen.

FINLAND

Finlands regering har presenterat ett nationellt stödpaket om totalt 15 miljarder euro med olika stödåtgärder riktade till landets företag och näringsliv.

Vad gäller specifikt sjöfarten i Finland har passagerartrafiken drabbats hårt av det undantagstillstånd som infördes 18 mars. Så gott som all passagerartrafik till och från utlandet har upphört på grund av restriktioner i resandet. Godstrafiken fortsätter utan restriktioner med olika typer av lastfartyg men även på de färjor som fortfarande är i trafik. Lastbilarnas chaufförer berörs inte av restriktionerna i resandet.

Stöd till färjor

Försörjningsberedskapscentralen, som är en institution inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, stödjer sjöfarten med 45 miljoner euro så att totalt sju passagerar- och bilfärjor på tre linjer säkerställer försörjningsberedskapen för viktiga varuflöden. Linjerna är Åbo–Långnäs–Stockholm, Helsingfors–Tallinn och Vasa–Umeå.

Stödet beviljas för tre månader och en fortsättning på stödåtgärderna kommer att övervägas om epidemisituationen så kräver.

Giltighetstid förlängs

En ändring i sjömanspensionslagen innebär att rederierna under tre månader kan skjuta upp inbetalning av avgifter till Sjömanspensionskassan.

Vidare utfärdar myndigheten Transport- och kommunikationsverket Traficom tillfälligt dispens för certifikat på ett liknande sätt som Transportstyrelsen i Sverige men med något annorlunda villkor och högst för tre månader. Rederier kan också ansöka om att skjuta upp fartygets besiktningar och giltighetstiden för obligatoriska certifikat med tre månader.

Ytterligare åtgärder på gång

Ytterligare, hittills inte offentliggjorda, åtgärder uppges vara under arbete i Finland.

I ett pressmeddelande från förra veckan rekommenderade sjöfartens arbetsmarknadsorganisationer att det nås snabba lösningar i rederiernas samarbetsförhandlingar för att anpassa kostnadsnivån till den oförutsedda stagnation av marknaden som coronaepidemin förorsakat. Organisationerna förutsätter också snabba åtgärder av statsmakten, bland annat för att trygga rederiernas tillgång till lånefinansiering med statsgaranti och för att farleds- och hamnavgifter återbetalas och avvecklas.

DANMARK

Efter att Danmark stängde sina gränser den 14 mars drabbades sjöfarten hårt. Men redan dagen därpå skrev regeringen och arbetsmarknadens parter ett avtal som innebär att privata företag som står inför att säga upp mer än 30 procent av sina anställda eller fler än 50 personer, kan få 75 procent av av de varslades löner – upp till 23.000 danska kronor – täckta av staten. Även timanställdas löner kompenseras med upp till 90 procent av lönen upp till 26.000 danska kronor.

Otraditionellt avtal

På sin hemsida skriver föreningen Danske Rederiers vd Anne Steffensen att hon är glad för att det ganska otraditionella avtalet mellan staten och arbetsmarknadens parter lyckades landa så snabbt.

Hon skriver också:

”Vi har som rederier ett särskilt samhällsansvar. Både för att binda ihop landet men också för att varorna ska komma fram till livsmedelsaffärerna. Så självklart fortsätter vi segla.”

Nytt hjälppaket

Fyra dagar senare beslutade den danska regeringen och ett enigt Folketing om ett hjälppaket värt 100 miljarder danska kronor till det danska näringslivet.

Förutom lånegarantier ges bland annat tillfällig hjälp med fasta utgifter som lokalhyra, ränteutgifter och kontraktsbundna kostnader. Företag vars omsättning fallit mer än 40 procent kan få mellan 25 och 80 procent av sina fasta utgifter täckta av staten.

Kompensationen är upplagd enligt en trappmodell där företag som tappat:

  • 80–100 procent kan få 80 procent
  • 60–80 procent kan få 50 procent
  • 40–60 procent kan få 25 procent.

Företag som drabbas av de nya förbuden i samhället och därför helt måste stänga, ska kompenseras med 100 procent av de fasta utgifterna. 

Är det danska hjälppaketet ett stöd även för rederinäringen?, frågar Sjöfartstidningen.

Danska Rederiers direktör Anne Windfelt Trolle svarar via mejl:

”De hårdast drabbade är rederierna som bedriver passagerarsjöfart. Det är de som i hög grad utnyttjar hjälppaketet, både lönekompensationerna och kompensationerna för fasta utgifter. Om det till sist är tillräckligt är svårt att säga i dagsläget.”

Samtidigt försöker föreningen Danske Rederier få klarhet från myndigheterna i vilka utgifter som räknas som fasta och därmed kan täckas av hjälppaketet.

NORGE

I Norge har regeringen och stortinget satsat 100 miljarder norska kronor för att hjälpa företag med likviditetsproblem. Man har upprättat en statlig lånegaranti för nya banklån till små och medelstora företag som riskerar förluster på grund av coronakrisen. Dessutom har man återställt statsobligationsfonden.
Norges Rederiförbund är positiv till åtgärderna men anser att de behöver kompletteras.

Många företag för stora för krispaket

– Effekterna varierar beroende på de marknader där företagen verkar. För rederier inom utländsk persontrafik har coronaåtgärderna lett till omedelbart stopp i stora delar av verksamheten. Det är därför viktigt att vi säkrar de företag som inte direkt täcks av de paket som redan har kommit, säger Harald Solberg, administrativ direktör på Norges Rederiförbund, i ett pressmeddelande.

I ett brev till den norska regeringen skriver han att många av företagen inom sjöfartsbranschen är för stora för att kvalificera sig till den statliga lånegarantin, medan systemet med statsobligationsfonden har liten betydelse.

Norges Rederiförbund föreslår bland annat följande kompletteringar till de åtgärder som redan har vidtagits i Norge:

  • Ett tillfälligt låneprogram för att säkra rörelsekapital och erbjudande av avbetalningslån.
  • Att det nya garantisystemet för små och medelstora företag utvidgas till även större företag.
  • Ett kompensationssystem för återbetalning av fasta kostnader inspirerat av det danska systemet.
  • En statsgaranti för resegarantifonden.

Tidigare har Stortinget även kommit överens om en del tillfälliga lösningar för att underlätta ekonomiskt för företagen, bland annat full lön under minst tjugo dagar vid permittering, där staten täcker kostnaderna från dag tre, förkortning av den period då arbetsgivaren står för sjukpenning kopplat till coronaepidemin till tre dagar, och detsamma gäller systemet med vårdbidrag.

Norska Sjøfartsdirektoratet har också förlängt tidsfristen för godkännande eller förnyelse av certifikat för fartyg, med anledning av coronakrisen. Detsamma gäller intyg som krävs för sjömän.

 

Text: Pär-Henrik Sjöström, Marianne Ovesen och Magnus Sandelin.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]