Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Juridik | Passagerarsjöfart | Regelverk

Rosellas olåsta bogvisir till åklagarprövning

Trafiksäkerhetsverket i Finland, Trafi, har beslutat att ärendet om att Rosella i vintras avgick från Mariehamn med olåst bogvisir ska överlämnas till åklagaren för prövning.

Trafi fick den 7 maj 2015 information om att Rosella den 6 februari 2015 hade avgått från Mariehamn mot Kapellskär med olåst bogvisir. Trafi begärde samma dag en utredning av händelserna från Viking Line, vilken man fick den 13 maj.

Följde inte SOLAS

Trafi har i sin egen utredning kommit fram till att det handlar om en överträdelse av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg. Idag, fredag, beslöt Trafi att anmäla incidenten till den allmänna åklagaren. Ärendet ska behandlas av landskapsåklagarämbetet i Åland eftersom Rosella är registrerad i Mariehamn.

Sjöfartsdirektör Tuomas Routa på Trafi säger till Sjöfartstidningen att Trafis utredning visar att man på Rosella inte har agerat i enlighet med SOLAS regler.

– Detta är ett så viktigt ärende att det måste skötas på rätt sätt. Lagen föreskriver som utgångspunkt att vi ska överlämna sådana här ärenden till åklagaren.

Extra kontroller

Trafi meddelar också att man kommer att göra extra kontroller av andra färjor och ropax-fartyg som går i trafik på Helsingfors, Åbo, Nådendal och Vasa. Man kommer att koncentrera sig på bogportarna.

– Dessa kontroller gäller uttryckligen en kontroll av den operativa verksamheten ombord. Vi gör systematiska kontroller i alla stora färjehamnar och meningen är att gå igenom alla fartyg och klarlägga vad som har hänt. Vi begär in utredningar om det visar sig finnas orsak till detta. Om något kommer fram så överväger vi vilka åtgärder som krävs, säger Tuomas Routa.

Han påpekar att det är viktigt att klarlägga vad och var det eventuellt har hänt några avvikelser från bestämmelserna.

– Innan vi kan dra några slutsatser om det har hänt ytterligare överträdelser av denna typ måste vi utreda varför de har inträffat och hur man har agerat.

Bygger på SOLAS

Tuomas Routa säger att den finska lagstiftningen om sjösäkerhet bygger på SOLAS. Reglerna SOLAS II-1/R22.8 stipulerar att bogportar ska vara stängda och säkrade före fartyget lämnar kaj. Vidare ska porten hållas stängd och säkrad tills fartyget är förtöjt.

Tuomas Routa berättar vidare att det är möjligt för myndighet att bevilja dispens genom regeln SOLAS II-1/R22.10. Då ska fartyget ha ett skriftligt undantagstillstånd för detta som beviljats av sjöfartsadministrationen i flaggstaten. SOLAS R22.9-regeln tillåter att porten utan undantagstillstånd får öppnas i omedelbar närhet av kajen om det till exempel finns hinder för att öppna eller stänga porten vid kaj, till exempel i form av fasta konstruktioner vid kajen.

Tuomas Routa uppger att Trafi inte har beviljat något finländskt fartyg dispens beträffande stängandet av bogportarna.

Kommentarer

  • Neptunus

    Detta är bra. Man bör i princip se lika strängt på sjösäkerheten som på flygsäkerheten!

Artikeln är stängd för fler kommentarer