Replik: Sjöström har rätt om ISM-koden

Något förvånad läste jag captain Eddie Jansons inlägg angående ISM-koden i Sjöfartstidningens senaste nummer.

I inlägget kritiseras Pär-Henrik Sjöströms ledare som relaterar till de praktiska svårigheter som tolkningen av vissa element inom nämnda ledningssystem kan medföra. Verkar som Eddie läst igenom ledaren i skuggan av en förutfattad åsikt, eftersom han dragit slutsatsen att ISM-koden utdömes och förklaras onödig.

Så är inte fallet, avsikten med ledaren som jag uppfattar det, är att lyfta fram de problem som uppstått i och med ett överdrivet rapporteringskrav, som ingen tror på och ingen behöver, än mindre läser igenom eller kommenterar. Vissa rapporter skrivs bara för ”the good sake” och för att deras system skall verka trovärdigare vid auditeringarna. Så långt allt väl med denna kosmetika. Tyvärr kan resultatet bli det motsatta i praktiken eftersom mycket tid går åt till fabricering av rapporter, som sedan skall registreras, sändas till kontoret, där de ånyo registreras, genomläses, distribueras, ånyo genomläses, kommenteras skriftligt och returneras till fartyget. Ombord i fartyget stjäl denna typ av verksamhet mycken tid av befälet, som till sin numerär och kapacitet blivit anställda för att utföra göromål som kan leda till katastrof om nyssnämnda verksamhet misskötes.

Under mina år som sjöfartssakkunnig vid Åbo Sjörätt har jag hört befälhavare, efter en grundstötning, i sin sjöförklaring, som orsak uppge att vakthavande varit upptagen med att fylla i brådskande rapporter då fartyget närmat sig hamn. Självfallet bör ju också orsaken sökas på annat håll i dylika oförlåtliga och självförvållade incidenter. Eddie Janson säger i slutet av sitt inlägg att om inte kraven på rapportering kan fullföljas bör rederiet uppdatera skolning, anställa större besättning eller rationalisera rapporteringen och jag delar fullständigt åsikt med honom angående sistnämda, nämligen rationalisering av rapporteringen, och det gör också Pär-Henrik Sjöström om man läser hans ledare.

Bengt Björkholm