Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Ekonomi | Politik

Remissrundan över för tonnageskatten

Remisstiden för Regeringens betänkande om ett svenskt tonnageskattesystem går ut idag. Samtliga 51 tillfrågade har lämnat in remissvar.

Den 6:e februari presenterade Regeringens utredare ett förslag på en möjlig tonnageskatt. Och sedan dess har flera olika organisationer och myndigheter fått lämna in synpunkter på utredningen. Men även andra parter, som inte blivit tillfrågade, har lämnat in remisser. Till exempel Västra Götalandsregionen.

De flesta betonar vikten av en svensk tonnageskatt för att stärka och utveckla den svenska sjöfarten.

Kräver snabbt införande

Seko Sjöfolk har, tillsammans med Sjöbefälsföreningen och Föreningen Svensk Sjöfart (tidigare Redareföreningen), under våren vid flera tillfällen lyft vikten av ett tonnageskattesystem, eller som de kallar det: Blå skatt.

– Det är glädjande, men kanske inte så överraskande att de allra flesta ser fördelarna med en tonnageskatt. Med den kommer vi kunna fortsätta ha en sjöfart som ger möjlighet till klimatomställning av transportsystemet, fler jobb och också ökad tillväxt. Nu är det viktigt att beslutsprocessen går snabbt. Tonnageskatten måste införas nu med en gång så att inte ännu fler fartyg flaggas ut, säger Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold i ett pressmeddelande.

Problem med finansieringen

Även de båda andra föreningarna inom Blå skatt-initiativet ställer sig bakom kravet på ett snabbt införande av tonnageskatten.

Ett problem som många instanser dock pekat på, och som även utredaren uppmärksammat, är finansieringsmodellen. Regeringen ställer idag krav på att skattereformer ska kunna finansieras på något sätt. Och förslaget som utredningen lämnat handlar om att bland annat skära ner på sjöfartsstödet med cirka 40 miljoner kronor.

”Finansierar sig självt”

”Vi menar att den föreslagna minskningen av sjöfartsstödet är både olämplig och omotiverad. Den skulle även drabba delar av sjöfartsnäringen där tonnageskattesystemet inte är ett alternativ. Detta skulle kunna riskera arbetstillfällen bland såväl sjöanställda som landanställda inom hela den maritima näringen.” skriver Sjöbefälsföreningen i en kommentar.

– Systemet kommer att finansiera sig självt, att minska sjöfartsstödet behövs inte, säger Kenny Reinhold.

Nu när alla remisser kommit in ska Finansdepartementet skicka ett förslag på propositionstext till Lagrådet innan den kan komma upp för omröstning i Riksdagen. När en eventuell tonnageskatt skulle kunna införas är i dagsläget oklart.