Regeringen utreder utsläppshandel för sjöfarten

Regeringen har beslutat utreda förutsättningarna för ett handelssystem med utsläppsrätter för kväve- och svaveldioxider där sjöfarten ingår. Uppdraget går till Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet samt Statens institut för kommunikationsanalys som senast den 2 maj 2007 skall lämna en redovisning till regeringen. Beslutet motiveras bl.a. med resultatet av Nordsjökonferensen i Göteborg i år där länderna enades om att se på möjligheterna att inkludera sjöfarten i ett sådant handelssystem för att reducera fartygens luftburna utsläpp.