Regeringen tänker långsamt

”Frågan om tonnageskatt bereds inom Regeringskansliet. Innan frågan övervägs ytterligare är det angeläget att ha en mer fullständig bild över de offentligfinansiella och andra effekter som ett system med tonnagebeskattning skulle få.” Det svaret fick riksdagsman Lars Hjälmered (m) av finansminister Anders Borg på en fråga i riksdagen om vilka åtgärder Borg tänker vidta för att införa tonnageskatt i Sverige. Svaret är i princip samma som finansministern gav i en interpellationsdebatt i mars i år. Tonnageskatteutredningen lämnade över sitt betänkande till regeringen i februari 2006. Frågan har alltså beretts av finansdepartementet i snart två år.