Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Forskning | Politik

Regeringen satsar på sjöfartsforskning

Regeringen har fattat beslut om att ge Trafikverket i uppdrag att nästan fördubbla stödet till forskning och innovation på sjöfartsområdet.

– Att öka sjöfartens konkurrenskraft och attraktivitet är angeläget inte minst i arbetet med att minska transportsektorns utsläpp. Satsningen på forskning och innovation stärker sjöfarten och underlättar till exempel en överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i ett pressmeddelande.

Fördubblat stöd

Det är regeringen som fattat beslut om att ge Trafikverket i uppdrag att utöka stödet för forskning och innovation inom sjöfart. Satsningen innebär nästan en fördubbling av stödet när det ökas från dagens 55 miljoner upp till 100 miljoner per år.

Mer information

Regeringen vill att stödet ska främja exportindustrins konkurrenskraft och minska miljö- och klimatpåverkan inom sjöfarten. Regeringen uppmanar också Trafikverket att mer aktivt informera om stödet till högkvalitativa forsknings- och innovationsprojekt.

Satsningen är ett led i genomförandet av den nationella godstransportstrategin, som regeringen beslutade 2018.