Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Regeringen inrättar nationellt godstransportråd

I det godstransportråd som regeringen har beslutat att inrätta representeras sjöfarten bland annat av Föreningen Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström.

Regeringen har presenterat sammansättningen i det nationella godstransportrådet – en satsning som presenterades i samband med regeringens nationella godsstrategi. Invald i rådet är bland annat Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström. Gruppen har till uppgift att bidra till arbetet för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter och genomförandet av godstransportstrategin. För att stödja rådets arbete kommer ett kansli att inrättas på Trafikverket.

Hoppas på stärkt samarbete

– Genom godstransportrådet hoppas jag att samarbetet mellan trafikslagen stärks så att vi får effektiva och konkurrenskraftiga transporter inom, och till och från, Sverige. Vi har länge efterfrågat ökad samverkan mellan myndigheter, industri och politik och det är därför glädjande att rådet nu tillsätts. Jag kommer lyfta vikten av att hela transportsystemet hänger ihop och fungerar samt att sjöfartens potential används till fullo. Idag transporteras nästan alla varor till och från Sverige i en kedja av sjöfart, medan sjöfartens andel av inrikes godstransporterna är förhållandevis små. Genom förbättrade villkor för sjöfarten kan detta förändras, kommenterar Rikard Engström, och fortsätter:

– För oss är det också viktigt att de miljö- och klimatsmarta alternativen gynnas och att proaktiva företagare, och i vår bransch dessutom familjeföretagare, som investerar i klimat och miljö kan fortsätta driva på utvecklingen.

”Transportsektorn behöver utvecklas”

– Om Sverige ska klara konkurrenskraften och klimatutmaningen behöver transportsektorn utvecklas och då måste alla berörda parter agera gemensamt för att hitta lösningar. Med godsstrategin som utgångspunkt blir det nationella rådet ett viktigt verktyg för genomförandet, kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande från regeringen.

Ledamöter

Infrastrukturminister Tomas Eneroth är ordförande i det nationella godstransportrådet. Ledamöter är Per-Olof Arnäs, universitetslektor, Chalmers; Ylva Arvidsson, chef flygfrakt, Swedavia; Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige; Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna, styrelseledamot i Näringslivets transportråd; Per Bondemark, vice vd, SSAB; Linda Borgenstam, vd, Schenker Consulting; Mattias Dahl, vd, Transportföretagen; Rikard Engström, vd, Svensk Sjöfart; Gunilla Glasare, chef Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL; Richard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag; Karolina Kjellgren, Head of Oceania Trade, Wallenius Wilhelmsen Logistics AB; Jenny Lindqvist, Head of Intelligent Transport Systems, Ericsson; Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall; Ulrika Nilsson, vd, Piteå Hamn; Jan Sundling, styrelseordförande, Green Cargo; Therese Svanström, kanslichef, Unionen; samt Björn Westerberg, vd, Tågoperatörerna.

Nationell samordnare

Regeringen har även beslutat att ge en rad uppdrag kopplade till godsstrategin. Bland annat får Trafikverket i uppdrag att inrätta ett kansli som ska bistå det nationella godstransportrådet i sitt arbete samt att utse och inrätta en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart. Trafikverket får därtill i uppdrag att verka för bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och med fartyg. 

Trafikanalys ska följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra den nationella godstransportstrategin.