Rederi fick rätt mot Sjöfartsverket i kammarrätten

Sjöfartsverkets beslut att ro-ro-fartyget ”Vasaland”, ex ”Oihonna”, måste vägas efter att ha flaggats in från Finland är i strid med EU:s flaggningsförordning. Det slår kammarrätten i Jönköping fast och upphäver därmed Sjöfartsverkets beslut samt också en dom i länsrätten dit OSM Seapartner som korrespondentredare överklagat beslutet, men där Sjöfartsverket fått rätt. Sjöfartsverket ansåg att fartyget måste vägas för att kontrollera vikt och långskeppstyngdpunkt. Kammarrätten säger dock att myndigheten inte kan vägra inflaggning av ett fartyg registrerat i ett annat EU-land om detta fartyg uppfyller kraven i internationella konventioner och har giltiga certifikat och godkänd utrustning. Däremot kan man genomföra en inspektion före registreringen för att se att fartygets och utrustningens skick överensstämmer med certifikaten. Kammarrätten säger att flaggningsförordningen måste tolkas så att syftet med den uppnås. Detta är att underlätta en överflyttning av fartyg mellan register inom EU genom att befria europeiska redare från kostnader och administrativa förfaranden vid flaggbyten.Kammarrättens dom kan inte överklagas.